Thứ tư,  01/12/2021

Thi đua lao động sáng tạo ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới

Nét nổi bật trong thời gian qua ở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, đã cổ vũ, động viên được toàn thể cán bộ, công nhân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Trước mắt, cán bộ, công nhân Tập đoàn thi đua lao động, sáng tạo ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới nhằm hoàn thành xây dựng 12 triệu m2 sàn nhà ở trong năm năm tới.Vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống, bản lĩnh đơn vị Anh hùng, năm 2010, toàn Tập đoàn đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã đề ra với tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 34,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2009; giá trị đầu tư đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2009, tập trung chủ yếu vào đầu tư phát triển nhà và đô thị; tổng diện tích sàn nhà ở đạt 96 vạn m2 sàn, tăng 42% so...

Nét nổi bật trong thời gian qua ở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, đã cổ vũ, động viên được toàn thể cán bộ, công nhân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Trước mắt, cán bộ, công nhân Tập đoàn thi đua lao động, sáng tạo ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới nhằm hoàn thành xây dựng 12 triệu m2 sàn nhà ở trong năm năm tới.

Vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống, bản lĩnh đơn vị Anh hùng, năm 2010, toàn Tập đoàn đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã đề ra với tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 34,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2009; giá trị đầu tư đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2009, tập trung chủ yếu vào đầu tư phát triển nhà và đô thị; tổng diện tích sàn nhà ở đạt 96 vạn m2 sàn, tăng 42% so với năm 2009; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2009 và lợi nhuận trước thuế đạt hơn hai nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với 2009.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị bước vào thực hiện kế hoạch năm năm 2011 – 2015 trong bối cảnh cả nước bắt đầu giai đoạn phát triển mới. Đó là nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong giai đoạn này là phát huy thế mạnh của các đơn vị thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện thành công chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn với mục tiêu trong năm năm (2011 – 2015) hoàn thành 12 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó nhà ở với mức giá trung bình chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm; tích cực tham gia chương trình xây dựng nhà ở xã hội, bảo đảm tỷ lệ diện tích nhà ở xã hội chiếm khoảng 10% tổng diện tích sàn nhà ở thực hiện.

Nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII vừa qua, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị hướng mạnh vào việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị với chủ đề: &#39Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng và sức mạnh tổng lực của toàn Tập đoàn, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015 với mục tiêu hoàn thành 12 triệu m2 sàn nhà ở, thiết thực tham gia điều tiết thị trường bất động sản&#39.

Hòa chung khí thế thi đua của cả nước, của các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân Tập đoàn xuất phát từ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đặc thù của đơn vị, tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước, truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của một đơn vị Anh hùng tới từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên, các tổ chức, đoàn thể trong Tập đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, tạo động lực cho từng tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh từng năm và năm năm (2011-2015) của Tập đoàn.

2. Gắn phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn với Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 và &#39Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh&#39, &#39Nâng cao chất lượng đảng viên&#39 do Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo tổ chức và thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tập đoàn phải là hạt nhân lãnh đạo các phong trào thi đua, các hoạt động kinh tế – xã hội. Đội ngũ đảng viên phải là những người gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị. Qua phong trào thi đua cần thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất của mình; xây dựng nên một đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn giàu tri thức, có trách nhiệm với công việc, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, gắn bó với đơn vị, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3. Các phong trào thi đua của Tập đoàn hướng mạnh vào từng mục tiêu, theo từng lĩnh vực cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm của từng thời gian. Chú trọng các phong trào thi đua gắn với hoạt động cụ thể của đơn vị: Phong trào thi đua &#39lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật' Phong trào thi đua &#39xanh, sạch, đẹp giữ gìn vệ sinh, an toàn lao động&#39. Hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện ba cuộc vận động lớn của ngành xây dựng: Cuộc vận động &#39Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức lao động ngành xây dựng trong tình hình mới&#39, Cuộc vận động &#39Bảo đảm và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm ngành xây dựng&#39, Cuộc vận động &#39Tổ chức tốt điều kiện sống làm việc trong CNVC, LĐ ngành xây dựng&#39,… Đối với những dự án, công trình trọng điểm cần phát động phong trào thi đua gắn với mục tiêu hoàn thành cụ thể của dự án, của công trình, đặc biệt chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn,…

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng phải thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua. Xây dựng các quy chế, tiêu chí cụ thể đối với công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng chú trọng, hướng đến những người lao động, trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

5. Kiện toàn tổ chức các cơ quan thi đua khen thưởng trong Tập đoàn thành một hệ thống thống nhất từ Công ty mẹ Tập đoàn đến các tổng công ty thành viên để phù hợp với mô hình tổ chức mới. Nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn để Công đoàn của Tập đoàn thật sự là nòng cốt xây dựng và phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn thể cán bộ, công nhân trong lao động sáng tạo.

Với truyền thống 20 năm xây dựng phát triển của đơn vị Anh hùng Lao động, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, tập thể cán bộ, công nhân Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị nguyện đoàn kết, nỗ lực thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và chiến lược 10 năm tới của đất nước.

Theo Nhandan