Thứ tư,  01/12/2021

Về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Vinashin và Vinalines vay để chi trả nợ tiền lương

Ngày 8-1, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 02/2011/QĐ-TTg về việc Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24-12-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

Ngày 8-1, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 02/2011/QĐ-TTg về việc Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24-12-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-1-2011.

Theo Nhandan