Thứ tư,  01/12/2021

Cả nước giảm 319 nghìn ha lúa

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến năm 2010, cả nước có tổng diện tích 4 triệu 68 nghìn ha lúa, trong đó, 3 triệu 949 nghìn ha lúa nước và 119 nghìn ha lúa nương. Diện tích trồng lúa nước giảm 319 nghìn ha so năm 2000, chủ yếu chuyển sang công nghiệp, tập trung ở các vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Còn đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu chuyển sang nuôi trồng thủy sản....

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến năm 2010, cả nước có tổng diện tích 4 triệu 68 nghìn ha lúa, trong đó, 3 triệu 949 nghìn ha lúa nước và 119 nghìn ha lúa nương. Diện tích trồng lúa nước giảm 319 nghìn ha so năm 2000, chủ yếu chuyển sang công nghiệp, tập trung ở các vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Còn đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu chuyển sang nuôi trồng thủy sản.

Theo Nhandan