Thứ bảy,  27/11/2021

Tràng Định: Phát triển nhanh kinh tế tư nhân và tập thể

LSO-Trong năm 2010, kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Tràng Định tiếp tục có những bước phát triển khá.Toàn huyện có 1.058 hộ đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 128.611,15 triệu đồng; trong năm có 221 hộ đăng ký kinh doanh và đăng ký bổ sung ngành nghề với tổng vốn đăng ký 22.048 triệu đồng. Ngoài ra, hiện nay Tràng Định có 9 doanh nghiệp tư nhân; 5 công ty cổ phần; 2 công ty TNHH và 23 hợp tác xã đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 21.813 triệu đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, giải quyết công ăn, việc làm cho trên 500 lao...

LSO-Trong năm 2010, kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Tràng Định tiếp tục có những bước phát triển khá.
Toàn huyện có 1.058 hộ đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 128.611,15 triệu đồng; trong năm có 221 hộ đăng ký kinh doanh và đăng ký bổ sung ngành nghề với tổng vốn đăng ký 22.048 triệu đồng. Ngoài ra, hiện nay Tràng Định có 9 doanh nghiệp tư nhân; 5 công ty cổ phần; 2 công ty TNHH và 23 hợp tác xã đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 21.813 triệu đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của huyện, giải quyết công ăn, việc làm cho trên 500 lao động.

Lê Minh