Thứ ba,  22/06/2021

Tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2010 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.Ngành xây dựng năm qua có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của VNIC. So cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt 62.423 tỷ đồng, tăng 18%; doanh thu đạt 50.500 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận trước thuế 2.900 tỷ đồng, tăng 13%; nộp ngân sách Nhà nước 3.000 tỷ đồng, tăng 12%... Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2010, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ, bảo đảm chất lượng xây lắp các công trình trọng điểm: Thủy điện Sơn La, Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 2..., đồng thời đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Năm 2011 được đánh giá còn khá nhiều khó khăn, tuy nhiên VNIC mạnh dạn đặt chỉ tiêu tăng trưởng 8%, tăng thu nhập bình quân hằng tháng của người lao động lên 4,3 triệu đồng..., sẽ tập trung hoàn thành các công trình...

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2010 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

Ngành xây dựng năm qua có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của VNIC. So cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt 62.423 tỷ đồng, tăng 18%; doanh thu đạt 50.500 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận trước thuế 2.900 tỷ đồng, tăng 13%; nộp ngân sách Nhà nước 3.000 tỷ đồng, tăng 12%… Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2010, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ, bảo đảm chất lượng xây lắp các công trình trọng điểm: Thủy điện Sơn La, Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 2…, đồng thời đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Năm 2011 được đánh giá còn khá nhiều khó khăn, tuy nhiên VNIC mạnh dạn đặt chỉ tiêu tăng trưởng 8%, tăng thu nhập bình quân hằng tháng của người lao động lên 4,3 triệu đồng…, sẽ tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tái cấu trúc các doanh nghiệp, hoàn thành chiến lược phát triển và kinh doanh của Tập đoàn…

Theo Nhandan