Thứ sáu,  25/06/2021

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 24/1/2011, Sở Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghịNăm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương và của tỉnh, ngành công thương tiếp tục có những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản. Giá trị sản xuất công nghiệp tuy không đạt kế hoạch do những khó khăn khách quan nhưng vẫn tăng trưởng 11,64% so với 2009. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21%. Các mặt hàng chính sách xã hội được cung cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, góp phần bình ổn thị trường, an sinh xã hội.Tuy vậy, hoạt động của ngành năm 2010 vẫn còn những hạn chế cần...

LSO-Ngày 24/1/2011, Sở Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương và của tỉnh, ngành công thương tiếp tục có những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản. Giá trị sản xuất công nghiệp tuy không đạt kế hoạch do những khó khăn khách quan nhưng vẫn tăng trưởng 11,64% so với 2009. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21%. Các mặt hàng chính sách xã hội được cung cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, góp phần bình ổn thị trường, an sinh xã hội.
Tuy vậy, hoạt động của ngành năm 2010 vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Đó là : công tác chỉ đạo điều hành của Sở đôi khi còn thiếu chủ động, quyết liệt. Sự phối hợp với các ngành, các huyện, đầu tư cho kết cấu hạ tầng ở các khu, cụm công nghiệp, các khu vực trọng điểm thương mại – dịch vụ còn nhiều hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực trong ngành còn thấp so với yêu cầu.
Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn, Sở Công thương đề ra mục tiêu tổng quát cho năm 2011 là tiếp tục nỗ lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp, họat động thương mại – dịch vụ phát triển, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Ngành cũng đề ra một số giải pháp cơ bản, trong đó chú trọng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành công thương trong năm 2010, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cùng một số định hướng mà ngành cần nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt trong năm 2011 để khẳng định và phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo đó, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quan tâm sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp, chú trọng phát triển thị trường nông thôn…
Tại hội nghị này, Sở Công thương đã tiến hành giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến năm 2010, đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. Năm qua, với những thành tích đạt được, Sở Công thương đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Hoàng Thái