Thứ năm,  09/02/2023

Ðồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt 21,5 triệu tấn lúa

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2011, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt sản lượng lúa 21,5 triệu tấn. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, các tỉnh quay vòng 1,8 triệu ha đất lúa từ hai đến ba vụ lúa, đưa diện tích trồng lúa trong năm lên 3,8 triệu ha, trong đó có một triệu ha sản xuất lúa chất lượng cao, sử dụng giống mới, kháng sâu bệnh, cho năng suất cao và chất lượng gạo ổn định....

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2011, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt sản lượng lúa 21,5 triệu tấn. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, các tỉnh quay vòng 1,8 triệu ha đất lúa từ hai đến ba vụ lúa, đưa diện tích trồng lúa trong năm lên 3,8 triệu ha, trong đó có một triệu ha sản xuất lúa chất lượng cao, sử dụng giống mới, kháng sâu bệnh, cho năng suất cao và chất lượng gạo ổn định.

Theo Nhandan