Thứ sáu,  18/06/2021

Thủ tướng phê duyệt ngành nghề kinh doanh chính của VNPT

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam VNPT. VNPT sẽ là Tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông và công nghệ thông tin là các ngành nghề kinh doanh chính.Theo Quyết định số 180/QĐ-TTg, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quốc gia Việt Nam là tổ hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Công ty mẹ là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (doanh nghiệp cấp I), các công ty con do VNPT giữ quyền chi phối (doanh nghiệp cấp II), các công ty con của doanh nghiệp cấp II là các cấp tiếp theo, các công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là công ty mẹ trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông quốc gia Việt Nam là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có tư...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam VNPT. VNPT sẽ là Tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông và công nghệ thông tin là các ngành nghề kinh doanh chính.

Theo Quyết định số 180/QĐ-TTg, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quốc gia Việt Nam là tổ hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Công ty mẹ là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (doanh nghiệp cấp I), các công ty con do VNPT giữ quyền chi phối (doanh nghiệp cấp II), các công ty con của doanh nghiệp cấp II là các cấp tiếp theo, các công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là công ty mẹ trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông quốc gia Việt Nam là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ mới.

Mục tiêu hoạt động được Thủ tướng chỉ rõ, phát triển thành tập doàn kinh tế có trình độ công nghệ quản lý hiện đại và có chuyên môn hoá cao; kinh doanh đa ngành trong đó viễn thông và CNTT là các ngành, nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu đào tạo….

VNPT có nghĩa vụ cung ứng dịch vụ công ích về viễn thông – công nghệ thông tin và truyền thông do Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo đúng đối tượng, giá và phí mà Nhà nước quy định.

Hội đồng thành viên VNPT là đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà nước tại VNPost (Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam); VNPT thực hiện quyền chi phối VNPost thông qua chiến lược kinh doanh và sử dụng thương hiệu chung của VNPT trong kinh doanh. VNPT phối hợp với VNPost trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2010, Tập đoàn VNPT đã có kết quả kinh doanh ấn tượng. VNPT tiếp tục khẳng định là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT về doanh thu. VNPT là doanh nghiệp ICT duy nhất có doanh thu vượt mốc 100 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước, số thuê bao, địa bàn phục vụ rộng khắp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát theo chủ trương của Chính phủ.

Theo Vnmedia.vn