Thứ năm,  06/10/2022

Cục Thuế thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thuế năm 2011

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch Tài chính ngân sách năm năm: 2011-2015; đồng thời là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch Tài chính ngân sách năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng nhanh, bền vững và bảo đảm an sinh xã hội cho cả giai đoạn.Năm 2011, Bộ Tài chính, HĐND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ thu ngân sách cho ngành thuế Hà Nội rất nặng nề với dự toán pháp lệnh là 102.805 tỷ đồng; trong đó: Thu nội địa trừ dầu là 99.605 tỷ đồng; thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất là 89.905 tỷ đồng; dự toán HĐND thành phố giao là 108.066 tỷ đồng, tăng 5,1% so dự toán pháp lệnh; trong đó: Thu nội địa trừ dầu là 104.866 tỷ đồng, tăng 5,28% so dự toán pháp lệnh, thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất là...

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch Tài chính ngân sách năm năm: 2011-2015; đồng thời là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch Tài chính ngân sách năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng nhanh, bền vững và bảo đảm an sinh xã hội cho cả giai đoạn.

Năm 2011, Bộ Tài chính, HĐND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ thu ngân sách cho ngành thuế Hà Nội rất nặng nề với dự toán pháp lệnh là 102.805 tỷ đồng; trong đó: Thu nội địa trừ dầu là 99.605 tỷ đồng; thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất là 89.905 tỷ đồng; dự toán HĐND thành phố giao là 108.066 tỷ đồng, tăng 5,1% so dự toán pháp lệnh; trong đó: Thu nội địa trừ dầu là 104.866 tỷ đồng, tăng 5,28% so dự toán pháp lệnh, thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất là 90.016 tỷ đồng, tăng 0,12% so dự toán pháp lệnh.

Thực hiện Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24-11-2010 của Bộ trưởng Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2011; các văn bản của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2011; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội năm 2011 và dự toán phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội của HĐND thành phố, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2011 cho các phòng, các chi cục thuế.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011, Cục Thuế thành phố Hà Nội yêu cầu các phòng, các chi cục thuế chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả năm nhiệm vụ trọng tâm, ba nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2011. Cục Thuế đề nghị các phòng, chi cục tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thu thuế; quán triệt đầy đủ đến toàn thể cán bộ công chức năm nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp lớn và các biện pháp, chương trình công tác đề ra tại hội nghị tổng kết công tác thuế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2011.

Riêng về công tác thu ngân sách, chú trọng triển khai một số biện pháp công tác sau: Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2010, dự kiến nguồn thu phát sinh năm 2011 theo quy định của các luật thuế, mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh; dự báo khả năng thu hồi nợ đọng thuế; dự báo số thuế khai thác tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra, số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp… để giao dự toán thu. Các chi cục thuế tham mưu cho chính quyền địa phương giao dự toán thu cho các đơn vị, bảo đảm tổng số thu ngân sách giao cho các đơn vị tối thiểu phải bằng dự toán thu UBND thành phố giao cho các quận, huyện, thị xã. Các phòng, các chi cục thuế giao dự toán cho các đội thuế, cán bộ công chức thuế tối thiểu phải bằng dự toán Cục Thuế giao.Việc giao dự toán pháp lệnh thu ngân sách năm 2011 hoàn thành trước ngày 31-12-2010. Trên cơ sở rà soát, đánh giá nguồn thu, chỉ rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng để tính toán, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cao. Mức phấn đấu cao (trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất) tăng tối thiểu là 5%, đối với các phòng, các chi cục thuế có kết quả thu năm 2010 (trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất) vượt hơn 5% so số ước thực hiện để làm cơ sở xây dựng dự toán năm 2011, đề nghị đăng ký chỉ tiêu phấn đấu tăng tối thiểu 10% so dự toán Cục Thuế giao. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2011. Tập trung đôn đốc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài năm 2011 trong tháng 1-2011 và thu sát các khoản thuế phải nộp trong tháng 1-2011, hạn chế đến mức thấp nhất số nợ thuế chuyển sang tháng 2-2011. Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thu, nắm bắt kịp thời những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu trên địa bàn, để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các cấp có giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị các biện pháp sát với tình hình thực tế ở từng địa phương với UBND để chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp thực hiện công tác thu. Rà soát giảm thủ tục trong việc cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn thu; đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế. Tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế… phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề như chống thất thu thuế, chống chuyển giá, hoàn thuế…; đôn đốc thu hồi kịp thời đối với số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách theo kết luận của cơ quan thuế. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ toàn diện và theo chuyên đề nhằm phát hiện, xử lý, khắc phục và chấn chỉnh kịp thời trong việc thực hiện các quy trình quản lý thuế, chính sách pháp luật thuế. Tiến hành phân tích, đánh giá rõ thực chất của khoản nợ đọng thuế để có biện pháp đôn đốc thu nộp kịp thời; tập trung xử lý số nợ đọng thuế, bảo đảm đến ngày 31-12-2011 tỷ lệ nợ thuế chiếm dưới 4% trên tổng số thu.

Đổi mới và đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan trong công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai ngay từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý thu đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ quy định. Tăng cường quản lý thuế khu vực hộ kinh doanh cá thể nhằm chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm nguồn thu cho việc thực hiện dự toán thu được giao: tập trung quyết liệt vào việc thực hiện chỉ đạo của Cục, các chi cục thuế, các phòng kiểm tra thuế phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, kiểm tra đối tượng nộp thuế trên địa bàn phát hiện, xử lý, đưa vào quản lý thuế các đối tượng kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế, các cửa hàng, cửa hiệu núp bóng các doanh nghiệp để kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế, kê khai thuế thấp so quy mô kinh doanh…; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn xác định doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh cá thể, nhằm bảo đảm thu sát với quy mô kinh doanh; thực hiện công khai doanh thu, mức thuế tại trụ sở Cơ quan thuế, tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, ban quản lý chợ… và đến từng hộ kinh doanh trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, với UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý thu các lĩnh vực khó quản lý như hoạt động xây dựng nhà, kinh doanh vận tải tư nhân, cho thuê cửa hàng, cửa hiệu, nhà trọ… nhằm khai thác tốt các nguồn thu phát sinh tại địa bàn; phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt công tác ủy nhiệm thu thuế tại địa phương, bảo đảm thu kịp thời, đầy đủ các khoản thuế, hạn chế đến mức thấp nhất việc để nợ đọng thuế.

Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cấp cơ quan thuế và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến thật sự về kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Theo Nhandan