Thứ sáu,  28/01/2022

Những giải pháp chủ yếu của ngành công thương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Bộ Công thương vừa có Quyết định số 500/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.Chương trình gồm bảy nội dung chính, gồm: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế thông qua việc kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định thị trường; kiểm soát nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán và hoạt động duy trì bảo đảm hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai quy hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng...

Bộ Công thương vừa có Quyết định số 500/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Chương trình gồm bảy nội dung chính, gồm: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế thông qua việc kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định thị trường; kiểm soát nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán và hoạt động duy trì bảo đảm hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai quy hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Theo Nhandan