Thứ hai,  05/06/2023

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp chưa tăng giá xăng, dầu

Ngày 10-2, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1786/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu mà tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu (Quỹ BOG) theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9-12-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu.Doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ BOG để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên bộ Tài chính - Công thương. Mức sử dụng Quỹ BOG (đã bao gồm cả mức sử dụng Quỹ được quy định tại Công văn số 606/BTC-QLG ngày 14-1-2011 của Bộ Tài chính) đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra. Cụ thể: Đối với mặt hàng xăng, tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 450 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít); mặt hàng dầu đi-ê-den, tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 700...

Ngày 10-2, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1786/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu mà tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu (Quỹ BOG) theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9-12-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ BOG để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên bộ Tài chính – Công thương. Mức sử dụng Quỹ BOG (đã bao gồm cả mức sử dụng Quỹ được quy định tại Công văn số 606/BTC-QLG ngày 14-1-2011 của Bộ Tài chính) đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra. Cụ thể: Đối với mặt hàng xăng, tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 450 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít); mặt hàng dầu đi-ê-den, tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 700 đồng/lít (từ 1.600 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít); mặt hàng dầu hỏa, tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 950 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít); mặt hàng dầu ma-dút, tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 700 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 1.400 đồng/lít). Thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu với mức như trên bắt đầu từ 0 giờ ngày 11-2 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Để bảo đảm phản ánh đúng chi phí phát sinh do thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối thực hiện việc trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ BOG theo đúng quy định nêu trên. Phần chênh lệch thu chi Quỹ BOG phát sinh sẽ được xử lý theo quy định trong thời gian tiếp theo.

Theo Nhandan