Thứ tư,  28/09/2022

NHNN thông báo một số mức lãi suất áp dụng từ ngày 17-2

Ngày 17-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.Theo quyết định này, NHNN quy định các mức lãi suất như sau: Lãi suất tái cấp vốn: 11,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng: 11,0%. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Đồng thời, quy định lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng tại Quyết định số 2620/QĐ-NHNN ngày 5-11-2010 hết hiệu lực thi...

Ngày 17-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo quyết định này, NHNN quy định các mức lãi suất như sau: Lãi suất tái cấp vốn: 11,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng: 11,0%. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đồng thời, quy định lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng tại Quyết định số 2620/QĐ-NHNN ngày 5-11-2010 hết hiệu lực thi hành.

Theo Nhandan