Chủ nhật,  29/01/2023

Thành lập Phân ban hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Áo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 314/QĐ-TTg thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Áo. Theo đó, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Phân ban; cán bộ cấp vụ thuộc Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ làm Thư ký Phân ban. Các thành viên thường trực của Phân ban gồm đại diện của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công thương và Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch Phân ban xem xét và mời một số đại diện các bộ, ngành liên quan tham gia tùy theo nội dung cụ thể của mỗi kỳ họp Ủy ban Hỗn...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 314/QĐ-TTg thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Áo. Theo đó, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Phân ban; cán bộ cấp vụ thuộc Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ làm Thư ký Phân ban. Các thành viên thường trực của Phân ban gồm đại diện của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công thương và Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch Phân ban xem xét và mời một số đại diện các bộ, ngành liên quan tham gia tùy theo nội dung cụ thể của mỗi kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp.

Theo Nhandan