Thứ tư,  08/02/2023

Ðác Lắc nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng

UBND tỉnh Đắc Lắc vừa tổ chức tổng kết công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.Trong năm 2011, các ngành chức năng ở Đác Lắc: Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác kiểm tra tiến độ XDCB và tình hình giải ngân vốn; thực hiện nghiêm quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh về công tác điều hòa kế hoạch vốn XDCB nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư... Trong năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đác Lắc sẽ không triển khai các dự án mới trừ những dự án phục vụ cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách và các dự án sử dụng vốn vay viện trợ nước ngoài, các công trình trọng điểm của tỉnh. Các đơn vị có liên quan tập trung khắc phục có hiệu quả những hạn chế, nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng của các công trình đang thực hiện dở dang, hoàn thành trước...

UBND tỉnh Đắc Lắc vừa tổ chức tổng kết công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Trong năm 2011, các ngành chức năng ở Đác Lắc: Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác kiểm tra tiến độ XDCB và tình hình giải ngân vốn; thực hiện nghiêm quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh về công tác điều hòa kế hoạch vốn XDCB nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư… Trong năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đác Lắc sẽ không triển khai các dự án mới trừ những dự án phục vụ cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách và các dự án sử dụng vốn vay viện trợ nước ngoài, các công trình trọng điểm của tỉnh. Các đơn vị có liên quan tập trung khắc phục có hiệu quả những hạn chế, nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng của các công trình đang thực hiện dở dang, hoàn thành trước tháng 4-2011, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hết mùa khô năm 2011 thực hiện đạt ít nhất 40% kế hoạch đầu tư.

Theo Nhandan