Thứ năm,  20/01/2022

Lãi suất cơ bản giữ nguyên 14%/năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 29-4 ban hành Quyết định số 929/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2011.Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên mức 14,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu 13,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng 14,0%/năm. Các quyết định về các lãi suất nêu trên từ ngày 8-3-2011 hết hiệu lực thi...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 29-4 ban hành Quyết định số 929/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2011.
Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên mức 14,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu 13,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng 14,0%/năm. Các quyết định về các lãi suất nêu trên từ ngày 8-3-2011 hết hiệu lực thi hành.

Theo Nhandan