Thứ tư,  22/09/2021

Thanh Hóa coi trọng chất lượng tăng trưởng

Ngày 9-5, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt trong tỉnh.Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giới thiệu phân tích sâu những nội dung được bổ sung, phát triển; vị trí, tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011). Các đồng chí cán bộ chủ chốt dự lớp học nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Thanh Hóa đã đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, bảo đảm tính kế thừa giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầucủa sự nghiệp đổi mới. Đổi mới phương pháp làm việc của các cấp...

Ngày 9-5, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt trong tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giới thiệu phân tích sâu những nội dung được bổ sung, phát triển; vị trí, tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011). Các đồng chí cán bộ chủ chốt dự lớp học nghiên cứu quán triệt những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Thanh Hóa đã đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, bảo đảm tính kế thừa giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu

của sự nghiệp đổi mới. Đổi mới phương pháp làm việc của các cấp ủy đảng, lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức của MTTQ, các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Trong đó, nhiệm vụ trung tâm là nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi năm chương trình công tác trọng tâm trong giai đoạn 2010-2015. Tại hội nghị, các đại biểu còn được học tập, quán triệt nội dung chủ yếu của các chương trình phát triển kinh tế-xã hội miền núi, vùng biển Thanh Hóa đến năm 2015, chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015. Trong đó, nhấn mạnh tới yếu tố liên kết giữa các vùng, giữa đô thị và nông thôn nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, phấn đấu đến năm 2015 đạt mức thu nhập bình quân của cả nước, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.

Theo Nhandan