Thứ năm,  23/09/2021

Cà Mau phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tỉnh Cà Mau đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2011- 2015, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của xã viên và nhân dân.Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung phát triển các loại hình tổ hợp tác ở nhiều lĩnh vực ngành nghề. Phấn đấu thành lập mới 1.120 tổ hợp tác, với khoảng hơn 10.500 tổ viên; 195 hợp tác xã (HTX), với khoảng 2.950 xã viên ở các lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, dịch vụ vận tải, thương mại - dịch vụ, quản lý kinh doanh chợ - vệ sinh môi trường và tín dụng. Trên cơ sở đó, thành lập mới ba liên hiệp HTX thuộc các lĩnh vực thủy sản - nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và xây dựng. Tỉnh Cà Mau cũng sẽ tăng cường vai trò, năng lực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực đủ mạnh phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể. Tạo điều...

Tỉnh Cà Mau đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2011- 2015, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của xã viên và nhân dân.

Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung phát triển các loại hình tổ hợp tác ở nhiều lĩnh vực ngành nghề. Phấn đấu thành lập mới 1.120 tổ hợp tác, với khoảng hơn 10.500 tổ viên; 195 hợp tác xã (HTX), với khoảng 2.950 xã viên ở các lĩnh vực nông nghiệp – thủy sản, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng, dịch vụ vận tải, thương mại – dịch vụ, quản lý kinh doanh chợ – vệ sinh môi trường và tín dụng. Trên cơ sở đó, thành lập mới ba liên hiệp HTX thuộc các lĩnh vực thủy sản – nông nghiệp, thương mại – dịch vụ và xây dựng. Tỉnh Cà Mau cũng sẽ tăng cường vai trò, năng lực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực đủ mạnh phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể. Tạo điều kiện cho các HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và liên kết thành các liên hiệp HTX trên cơ sở mở rộng các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp – thủy sản. Khuyến khích hình thức liên kết &#39bốn nhà' áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất ngư – nông nghiệp; chú trọng phát triển HTX là đầu mối kinh doanh hàng nông sản thực phẩm, hàng thủy, hải sản, giết mổ gia súc, gia cầm, cung ứng rau sạch và các HTX kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Bên cạnh đó, Cà Mau sẽ bố trí nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác, HTX tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước; thực hiện đồng bộ một số chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, khoa học công nghệ, mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường tư vấn, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, và thương hiệu kinh tế tập thể của tỉnh, nhằm đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết mở rộng sản xuất, kinh doanh với các đối tác bên trong và ngoài kinh tế tập thể.

Theo Nhandan