Thứ hai,  20/09/2021

Phát triển giống cây ăn quả chủ lực ở các tỉnh phía nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án đầu tư sản xuất giống một số cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía nam giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn đầu tư gần 26 tỷ đồng. Theo đó, mục tiêu của dự án là sản xuất các giống cây ăn quả chất lượng cao trên cơ sở các chủng loại giống cây ăn quả có triển vọng; tiếp tục sản xuất giống cây có múi và giống chuối nuôi cấy mô phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Cùng với đó, dự án chú trọng đào tạo, tập huấn cán bộ tạo giống và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực giống, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và bảo vệ sản phẩm...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án đầu tư sản xuất giống một số cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía nam giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn đầu tư gần 26 tỷ đồng. Theo đó, mục tiêu của dự án là sản xuất các giống cây ăn quả chất lượng cao trên cơ sở các chủng loại giống cây ăn quả có triển vọng; tiếp tục sản xuất giống cây có múi và giống chuối nuôi cấy mô phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Cùng với đó, dự án chú trọng đào tạo, tập huấn cán bộ tạo giống và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực giống, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất phục vụ sản xuất và bảo vệ sản phẩm giống…

Theo Nhandan