Thứ ba,  28/09/2021

Chương trình hành động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng

Lắp ráp giàn khai thác vào chân dế mỏ Chim Sáo Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ I và Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Đảng ủy PVN đã xác định quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: Đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; hoàn thiện chính sách nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, quản lý bộ máy là khâu đột phá; tiếp tục, đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam; gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với thực hiện công tác an sinh xã hội.Quyết tâm: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, giữ vững vị trí đầu tàu, vai trò trụ cột, chủ...

Lắp ráp giàn khai thác vào chân dế mỏ Chim Sáo
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ I và Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Đảng ủy PVN đã xác định quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2010 – 2015 là: Đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; hoàn thiện chính sách nguồn nhân lực, khoa học – công nghệ, quản lý bộ máy là khâu đột phá; tiếp tục, đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam; gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với thực hiện công tác an sinh xã hội.

Quyết tâm: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, giữ vững vị trí đầu tàu, vai trò trụ cột, chủ đạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Petrovietnam xác định: Xây dựng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam năng động, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế, đạt hiệu quả kinh doanh cao, bằng cách đẩy mạnh hoạt động và tập trung đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của ngành là thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu, sản xuất điện, đạm từ khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí, gia tăng giá trị tài nguyên dầu khí trong nước, gia tăng nguồn tài nguyên dầu khí từ nước ngoài, tăng cường xã hội hóa để thu hút nguồn đầu tư khác vào các lĩnh vực không phải là cốt lõi của Tập đoàn, tạo điều kiện cho các lĩnh vực này hỗ trợ cho các lĩnh vực cốt lõi và cùng phát triển. Trên cơ sở đó giữ vững vị trí đầu tàu, vai trò trụ cột, chủ đạo của nền kinh tế đất nước, công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô có hiệu quả của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đi đầu trong công tác an sinh xã hội; xây dựng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là một hình mẫu doanh nghiệp nhà nước tốt nhất, biểu tượng của một Việt Nam năng động trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nhóm giải pháp chủ yếu để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện thắng lợi chiến lược tăng tốc phát triển giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2025 bao gồm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đảng viên trong Đảng bộ.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức quản lý; nâng cao hiệu quả đầu tư; phát triển thị trường, khoa học công nghệ; chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được xác định trong Chiến lược tăng tốc phát triển; xác định và tập trung chỉ đạo quyết liệt ba giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, về khoa học công nghệ và về quản lý để tăng tốc phát triển. Với phương châm: Giải pháp quản lý là trung tâm, giải pháp nguồn nhân lực là then chốt, giải pháp khoa học công nghệ là động lực và nền tảng cho sự phát triển.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2025 và Chiến lược tăng tốc phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với ý thức và quyết tâm chính trị cao nhất thống nhất chỉ đạo: Xây dựng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thành một hình mẫu doanh nghiệp nhà nước tốt nhất, thể hiện rõ nhất vai trò trụ cột, chủ đạo của kinh tế nhà nước trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015, coi việc học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Tập đoàn.

Cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng các cấp thành các chương trình, kế hoạch hành động với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn; phân công rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm huy động mọi nguồn lực của Tập đoàn tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập Nghị quyết, các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01 -CT/T.Ư ngày 17-3-2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Các tổ chức, cán bộ, đảng viên, người lao động sau khi nghiên cứu học tập đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để tổ chức thực hiện góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011. Đề ra mục tiêu, nội dung, biện pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 trong từng năm theo chỉ đạo của Trung ương gắn với nội dung, tiêu chí xây dựng và thực hiện văn hóa dầu khí là đặc trưng riêng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Khẩu hiệu hành động của Tập đoàn trong toàn khóa là: &#39Đồng tâm hiệp lực – Đổi mới quyết liệt – Tăng tốc phát triển&#39. Chỉ đạo phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tập đoàn với &#39tinh thần Dầu khí&#39 là: &#39quyết liệt – chuyên nghiệp&#39. Đây là một nội dung mới, cụ thể của văn hóa dầu khí.

Hằng năm Tập đoàn và các đơn vị phát động thi đua và giao cho các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội làm nòng cốt tổ chức, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động hưởng ứng, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với niềm tự hào, kiêu hãnh về truyền thống, về những đóng góp quan trọng và to lớn của ngành dầu khí Việt Nam với đất nước; quyết tâm hoàn thành &#39Đúng tiến độ – Đúng chất lượng – An toàn – Hiệu quả&#39 các công trình, dự án trọng điểm của Nhà nước, Tập đoàn và từng đơn vị.


Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư,

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 5 năm 2011 – 2015

– Tốc độ tăng trưởng bình quân 18 đến 20%/năm; với cơ cấu phát triển hợp lý giữa các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí là cốt lõi.

– Tổng doanh thu: 3.040 nghìn tỷ đồng.

– Tổng nộp NSNN: 650 nghìn tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ PVN: 20% đến 25%/năm.

– Gia tăng trữ lượng: 35 đến 45 triệu tấn quy dầu/năm.

– Tổng sản lượng khai thác dầu khí: 142 triệu tấn quy dầu.

Trong đó:

+ Sản lượng dầu: 90 triệu tấn.

+ Sản lượng khí: 52 tỷ m3.

– Sản lượng điện: 108 tỷ kWh.

– Tổng sản lượng phân bón (Ure + NPK): 8,0 triệu tấn.

– Tổng sản lượng sản phẩm các NM Lọc dầu: 45 triệu tấn.

– Sản lượng sản phẩm hóa dầu: 1,8 triệu tấn.

– Sản lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học: 1 triệu tấn.

– Doanh thu dịch vụ dầu khí/trong Tổng doanh thu toàn ngành: 35% đến 40%.

– Năng suất lao động trung bình: 13,5 tỷ VNĐ/người/năm.

– Thu nhập bình quân: 25 triệu VNĐ/người/năm.

– Giải quyết việc làm mới: 15.000 người.

– Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trung bình hằng năm 1.000 đảng viên.

– Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: hơn 95%.

– Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hằng năm: hơn 90%.

– Phấn đấu về cơ bản CBCNV gắn bó lâu dài trong ngành dầu khí có nhà ở.

– Thực hiện công tác an sinh xã hội trên 3.000 tỷ đồng.

Theo Nhandan