Thứ ba,  21/09/2021

Chấn chỉnh công tác quản lý các gói thầu EPC

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Chủ tịch HĐQT các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần rà soát và chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.Theo đó, đối với các hợp đồng EPC đang thực hiện, các đơn vị cần phải tăng cường giám sát, bảo đảm tiến độ thi công cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết; nghiêm túc xử lý vi phạm hợp đồng đối với các hành vi chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng vật tư, thiết bị... Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đăng tải công khai thông tin xử lý vi phạm theo quy định. Đối với các hợp đồng trong giai đoạn ký kết, cần rà soát các điều kiện của dự thảo hợp đồng. Nếu không bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kiên quyết không ký hợp đồng; xác định rõ các chế tài trong hợp đồng đủ mạnh để ràng buộc nhà thầu bảo đảm tiến...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Chủ tịch HĐQT các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần rà soát và chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

Theo đó, đối với các hợp đồng EPC đang thực hiện, các đơn vị cần phải tăng cường giám sát, bảo đảm tiến độ thi công cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết; nghiêm túc xử lý vi phạm hợp đồng đối với các hành vi chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng vật tư, thiết bị… Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đăng tải công khai thông tin xử lý vi phạm theo quy định. Đối với các hợp đồng trong giai đoạn ký kết, cần rà soát các điều kiện của dự thảo hợp đồng. Nếu không bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kiên quyết không ký hợp đồng; xác định rõ các chế tài trong hợp đồng đủ mạnh để ràng buộc nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, kiểm soát chi phí trong tổng mức đầu tư. Đối với các dự án, gói thầu được triển khai trong thời gian tới, khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư cần bám sát yêu cầu về tính tiên tiến, hiện đại của thiết bị công nghệ.

Trong trường hợp nhà thầu trong nước đảm nhận hơn 50% khối lượng công việc của gói thầu EPC, không đấu thầu quốc tế mà đấu thầu rộng rãi trong nước. Đối với phần thiết bị công nghệ trong nước không sản xuất được, có thể tách phần thiết bị công nghệ thành một gói thầu riêng để tổ chức đấu thầu quốc tế hoặc giao nhà thầu trong nước trúng thầu chọn nhà thầu phụ đặc biệt cung cấp thiết bị công nghệ, bảo đảm yêu cầu chất lượng tiên tiến, hiện đại. Đối với trường hợp các gói thầu EPC có giá trị, quy mô lớn, yêu cầu công nghệ đa dạng, phức tạp thuộc các dự án quan trọng của ngành hoặc dự án quan trọng quốc gia thì Bộ quản lý ngành thành lập Hội đồng khoa học về kinh tế – kỹ thuật để nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng, tuổi thọ thiết bị trong cả đời dự án, bảo đảm so sánh được hiệu quả giữa các loại thiết bị công nghệ.

Theo Nhandan