Thứ bảy,  25/09/2021

Năm tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 34,75 tỷ USD

Theo liên bộ Tài chính - Công thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 18,8% so cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch năm tháng đầu năm lên mức 34,75 tỷ USD, tăng 32,8% so cùng kỳ năm 2010, bằng 43,8% kế hoạch năm 2011. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước đạt 15,7 tỷ USD, tăng 31,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỷ USD, tăng 34,1%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 9,2 tỷ USD, tăng 27% so cùng kỳ năm 2010, nâng kim ngạch năm tháng đầu năm lên mức 41,3 tỷ USD (tăng 29,5%). Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 23,6 tỷ USD (tăng 27,4%), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 17,6 tỷ USD (tăng 32,5%). Nhập siêu năm tháng đầu năm ước 6,5 tỷ USD, bằng 18,8% kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu năm tháng đầu năm tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần cải thiện cán cân thương mại. Chỉ tính do yếu tố tăng giá đã làm nhập siêu tăng thêm 1,5 tỷ...

Theo liên bộ Tài chính – Công thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 18,8% so cùng kỳ, nâng tổng kim ngạch năm tháng đầu năm lên mức 34,75 tỷ USD, tăng 32,8% so cùng kỳ năm 2010, bằng 43,8% kế hoạch năm 2011. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước đạt 15,7 tỷ USD, tăng 31,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỷ USD, tăng 34,1%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 9,2 tỷ USD, tăng 27% so cùng kỳ năm 2010, nâng kim ngạch năm tháng đầu năm lên mức 41,3 tỷ USD (tăng 29,5%). Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 23,6 tỷ USD (tăng 27,4%), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 17,6 tỷ USD (tăng 32,5%). Nhập siêu năm tháng đầu năm ước 6,5 tỷ USD, bằng 18,8% kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu năm tháng đầu năm tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần cải thiện cán cân thương mại. Chỉ tính do yếu tố tăng giá đã làm nhập siêu tăng thêm 1,5 tỷ USD.

Theo Nhandan