Thứ tư,  22/09/2021

Công ty Điện lực với phong trào xây dựng nông thôn mới

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, công tác điện nông thôn để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới đã ngày càng được nâng cao và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Cơ sở hạ tầng nông thôn theo đó ngày càng phát triển, sức lao động đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

LSO-Điện là một trong những ngành có tính chất đặc thù, có vai trò chủ lực và cũng là mặt hàng chiến lược không thể thiếu trong quá trình phát trin đi lên của xã hội hiện đại. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, (CNH-HĐH) nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới thì những yêu cầu về điện lại càng có ý nghĩa quan trọng.
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đưa chỉ tiêu công tác điện nông thôn vào kế hoạch phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, chỉ đạo 11 Điện lực trực thuộc đóng trên địa bàn 11 huyện, thành phố và hàng nghìn cán bộ, công nhân viên chức, lao động, cộng tác viên trải đều khắp 207/207 xã để làm nhiệm vụ quản lý, cung ứng điện phục vụ cho các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, an ninh quốc phòng và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
tled-2-copy.jpg” alt=””>

Công nhân Điện lực Lạng Sơn đưa điện vào xã Tân Mỹ (Văn Lãng)

Ảnh: Hòa Lộc

Nhận thức rõ vai trò không thể thiếu điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới, công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp: khắc phục kịp thời các sự cố do bão lụt, ưu tiên cấp điện nhanh chóng, ổn định và liên tục cho việc chống úng, chống hạn trên địa bàn toàn tỉnh với sản lượng điện phục vụ trung bình hàng năm đạt: 188500kWh. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện tốt chương trình đưa điện về nông thôn, tính đến nay đã có 207/207 xã có điện đạt tỉ lệ 100%, số hộ được dùng điện ở nông thôn là: 123.519/146.508 hộ đạt 84,31%; nâng tổng số hộ dân toàn tỉnh được dùng điện là 204.961/227.950 hộ, đạt 89,91%. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, đảm bảo trong vấn đề mua bán điện, người dân nông thôn và thành thị được hưởng lợi ngang nhau, công ty đã tiến hành tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ thế nông thôn trong toàn tỉnh. Sau đó lập kế hoạch, bố trí nguồn vốn sửa chữa, cải tạo tối thiểu hệ thống đường dây cũ nát, không đảm bảo an toàn, thay thế các công tơ cũ, hỏng và thành lập các tổ dịch vụ để bán điện trực tiếp đến các hộ dân tại 207/207 xã. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, công ty cũng thực hiện tốt công tác thống kê, đăng ký kê khai, hỗ trợ giá điện cho các hộ có thu nhập thấp với mức sử dụng điện dưới 50kWh/tháng. Trong tháng 4/2011, đã có 38.664 hộ, tháng 5/2011 là 51.947 hộ được hỗ trợ giá điện, trong đó chủ yếu là các hộ dân nông thôn.
Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, công tác điện nông thôn để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới đã ngày càng được nâng cao và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Cơ sở hạ tầng nông thôn theo đó ngày càng phát triển, sức lao động đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hoàng Huy