Thứ sáu,  02/12/2022

Tăng số lượng tàu, thuyền khai thác vùng lộng và vùng khơi, gắn với bảo vệ an ninh biển đảo

Ngành thủy sản Việt Nam đang xây dựng "Dự thảo Kế hoạch năm năm 2011-2015". Theo đó, sẽ phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, trở thành một ngành sản xuất hàng hóa, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc trong nền kinh tế thế giới, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của ngư dân.Để đạt được các mục tiêu đề ra, ngành thủy sản sẽ tập trung vào các giải pháp như: phát triển thủy sản nhanh, hiệu quả và bền vững góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành; giảm tàu thuyền khai thác hải sản vùng biển ven bờ, tăng số lượng tàu thuyền khai thác vùng lộng và vùng khơi gắn với bảo vệ quốc phòng - an ninh biển, đảo. Bên cạnh đó, ngành sẽ phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có hiệu quả, sức cạnh tranh cao và trở thành ngành sản xuất chủ lực cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản để...

Ngành thủy sản Việt Nam đang xây dựng “Dự thảo Kế hoạch năm năm 2011-2015”. Theo đó, sẽ phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, trở thành một ngành sản xuất hàng hóa, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc trong nền kinh tế thế giới, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của ngư dân.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, ngành thủy sản sẽ tập trung vào các giải pháp như: phát triển thủy sản nhanh, hiệu quả và bền vững góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành; giảm tàu thuyền khai thác hải sản vùng biển ven bờ, tăng số lượng tàu thuyền khai thác vùng lộng và vùng khơi gắn với bảo vệ quốc phòng – an ninh biển, đảo. Bên cạnh đó, ngành sẽ phát triển nhanh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có hiệu quả, sức cạnh tranh cao và trở thành ngành sản xuất chủ lực cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản để tăng năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản gắn liền với xây dựng các khu bảo tồn biển và bảo tồn nội địa, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và đa dạng sinh học; phát triển hệ thống cơ khí và cơ sở hạ tầng dịch vụ phục vụ sản xuất thủy sản.

Theo Nhandan