Thứ sáu,  02/12/2022

Thực hiện tốt Quy hoạch phát triển vận tải biển đến năm 2030

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3781/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải có biện pháp tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, ban hành tại Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15-10-2009 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các khu vực cảng biển.Theo Quyết định số 1601/QĐ-TTg mục tiêu của Quy hoạch là phát triển vận tải biển theo hướng hiện đại hóa với chất lượng ngày càng cao, chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; tăng sức cạnh tranh của vận tải biển để chủ động hội nhập và mở rộng thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3781/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải có biện pháp tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, ban hành tại Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15-10-2009 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các khu vực cảng biển.

Theo Quyết định số 1601/QĐ-TTg mục tiêu của Quy hoạch là phát triển vận tải biển theo hướng hiện đại hóa với chất lượng ngày càng cao, chi phí hợp lý, an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; tăng sức cạnh tranh của vận tải biển để chủ động hội nhập và mở rộng thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Nhandan