Thứ năm,  23/03/2023

Gia Cát – xã điểm xây dựng nông thôn mới

Để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra, Đảng uỷ xã Gia Cát đã tổ chức quán triệt các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến các cơ sở thôn bản và tuyên truyền cho nhân dân hiểu vể quan điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp, tầm quan trọng về nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

LSO-Gia Cát là một xã nằm ở phía Đông Nam huyện Cao Lộc, có tổng diện tích tự nhiên 3675ha, được chia thành 10 thôn với 24 xóm nhỏ. Tổng số nhân khẩu 4678 người/1087 hộ gia đình. Trong đó có 1032 hộ nông nghiệp, nông thôn chiếm 94% tổng số hộ trong toàn xã, số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 80% trong cơ cấu lao động của xã.
Với tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong những năm qua Đảng bộ – chính quyền, nhân dân xã Gia Cát đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khu vực nông thôn đã khẳng định được vị trí vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của xã.
Đến năm 2010, tổng sản lượng lương thực của xã đã đạt được 2288 tấn, tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 76%, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt từ 7 – 8 triệu đồng/ người/năm, 100% số thôn có đường giao thông ô tô đi lại được suốt bốn mùa, 100% số hộ gia đình được dùng điện lưới quốc gia. Kết cấu hạ tầng nông thôn đang tiếp tục được đầu tư xây dựng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ dân sinh.
Thực hiện nghị quyết số 11NQ/HU ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Huyện uỷ Cao Lộc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XX nhiệm kỳ 2011-2015, Đảng uỷ xã Gia Cát đã có nghị quyết số 09NQ/ĐU về xây dựng nông thôn mới xã Gia Cát giai đoạn 2011-2015, với mục tiêu cụ thể đến 2015: tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt từ 10 – 12% năm trở lên.
Trong đó, thuỷ sản tăng từ 3,5 – 4%, kinh tế nông – lâm nghiệp tăng 20%, công nghiệp xây dựng 30 – 35%, dịch vụ thương mại 50%. Thu nhập bình quân đầu người 10 – 15 triệu đồng/người/năm. Năm 2011 cơ bản hoàn thành quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn toàn xã và đến 2015 phấn đấu thực hiện xong các thôn bản đạt các tiêu chí chuẩn về nông thôn mới…
Để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra, Đảng uỷ xã Gia Cát đã tổ chức quán triệt các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến các cơ sở thôn bản và tuyên truyền cho nhân dân hiểu vể quan điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp, tầm quan trọng về nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Với kinh nghiệm đã từng được tỉnh chọn làm xã chỉ đạo điểm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nay lại được huyện chọn làm xã chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới, tin rằng Đảng bộ, nhân dân xã Gia Cát sẽ tiến hành xây dựng nông thôn mới có kết quả và tương lai không xa Gia Cát sẽ trở thành một vùng quê giàu và đẹp.

Ngọc Thông