Thứ sáu,  31/03/2023

541 doanh nghiệp được giảm, gia hạn nộp thuế

Ngoài ra, 541 doanh nghiệp thuộc đối tượng này sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền tương đương 3.516 triệu đồng. Trong đó doanh nghiệp trung ương là 390 triệu đồng, doanh nghiệp địa phương là 1.428 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.503 triệu đồng.

LSO-Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, Cục thuế Lạng Sơn đã rà soát, qua đó có 541 doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp của 541 doanh nghiệp là 14.967 triệu đồng. Trong đó doanh nghiệp Trung ương 9.986 triệu đồng, danh nghiệp địa phương 6.510 triệu, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 808 triệu, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 6.633 triệu đồng.
Ngoài ra, 541 doanh nghiệp thuộc đối tượng này sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền tương đương 3.516 triệu đồng. Trong đó doanh nghiệp trung ương là 390 triệu đồng, doanh nghiệp địa phương là 1.428 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.503 triệu đồng.

Đông Bắc