Thứ tư,  19/01/2022

Xây dựng nhà văn hoá cơ sở – cách làm của Lộc Bình

Các nhà văn hoá thôn, khu phố đã từng bước được trang bị các trang thiết bị cần thiết như: bàn ghế, phông, tượng Bác Hồ... tăng âm, loa đài... và đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn, của các tổ chức đoàn thể..., Việc thực hiện Nghị quyết số 07/2009/NQ- HĐND tỉnh đã thu hút cả cộng đồng cùng quan tâm đầu tư xây dựng điểm sinh hoạt phục vụ chính ngay tại thôn bản khu phố. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình.

LSO-Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Lộc Bình luôn được ổn định; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, văn hoá có những chuyển biến tích cực.
Trong đó, công tác xây dựng nhà văn hoá thôn bản, khu phố và sân tập thể thao được cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể quan tâm chỉ đạo nên đã đạt được một số kết quả quan trọng. Huyện đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao.
Đoàn giám sát Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh thăm nhà văn hóa thôn Khòn Thống, huyện Lộc Bình
Trước khi có Nghị quyết 07/2009/NQ- HĐND tỉnh, về “chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, khối phố và sân tập thể thao các xã, phường và thị trấn“, huyện Lộc Bình đã cân đối nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ các xã, thị trấn và huy động các nguồn lực của xã hội để hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT).
Tính đến hết năm 2009, huyện đã xây dựng được 103 nhà văn hoá thôn bản, khu phố và làm được 23 sân tập thể thao các xã, thị trấn. Kinh phí huyện hỗ trợ 20 nhà văn hoá, với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng mới được thêm 42 nhà văn hoá; nâng tổng số nhà văn hoá cơ sở toàn huyện lên 145 nhà /290 thôn bản, khu phố có nhà văn hoá, chiếm tỷ lệ 50%; trong đó có 91/145 nhà văn hoá đã có trang thiết bị và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả.
Có được kết quả trên phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến các cơ sở. Hàng năm, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và có phương án phân bổ ngân sách địa phương; trong đó giao cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu xây dựng nhà văn hoá, sân tập thể thao. Công tác phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng các thiết chế VHTT được cơ quan chuyên môn triển khai đăng ký đúng các quy định. Hai năm 2010, 2011, huyện được tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ 1.380 triệu đồng cho các xã, thị trấn xây dựng nhà văn hoá và sân tập thể thao.
Ngoài kinh phí tỉnh hỗ trợ, trong 2 năm (2010, 2011) huyện tự cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương 650 triệu đồng cho công tác hỗ trợ xây dựng các thiết chế VHTT, với mức hỗ trợ mỗi nhà văn hoá 25 triệu đồng.. Đồng thời huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn huy động các nguồn lực trong nhân dân hưởng ứng công tác xã hội hoá, hiến đất cho xây dựng nhà văn hoá; đóng góp tiền, vật liệu và nhân công tham gia xây dựng nhà văn hoá. Các nhà văn hoá thôn bản, khu phố đều đạt diện tích từ 50m2 trở lên, với tổng giá trị từ 45-50 triệu đồng /nhà.
Về sân tập thể thao cấp xã, thị trấn đã có 23 sân/29 xã, thị trấn có sân, đạt tỷ lệ 79,3%. Do các xã còn lại chưa bố trí được mặt bằng để xây dựng, nên tiến độ đầu tư xây dựng sân tập thể thao bị chậm lại. Mục tiêu của huyện hỗ trợ các xã, thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng nhà văn hoá và sân tập thể thao từ nay đến hết năm 2015 đạt tỷ lệ 85% thôn bản có nhà văn hoá, 100% xã, thị trấn có sân tập thể thao.
Có thể khẳng định, công tác đầu tư hỗ trợ xây dựng các thiết chế VH TT ở huyện Lộc Bình bước đầu thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tại cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 07/2009 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện, huyện Lộc Bình được đoàn giám sát đánh giá là một trong những địa phương có nhiều cố gắng đi đầu trong việc triển khai xây dựng các thiết chế VHTT.
Các nhà văn hoá thôn, khu phố đã từng bước được trang bị các trang thiết bị cần thiết như: bàn ghế, phông, tượng Bác Hồ… tăng âm, loa đài… và đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn, của các tổ chức đoàn thể…, Việc thực hiện Nghị quyết số 07/2009/NQ- HĐND tỉnh đã thu hút cả cộng đồng cùng quan tâm đầu tư xây dựng điểm sinh hoạt phục vụ chính ngay tại thôn bản khu phố. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của nhân dân các dân tộc huyện Lộc Bình.

Phan Cầu