Thứ ba,  18/01/2022

Yêu cầu báo cáo và đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ

Để triển khai các giải pháp nhằm bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại hối, ngày 27-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Văn bản số 8402/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối báo cáo và đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ.Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh nói trên báo cáo chi tiết doanh số giao dịch ngoại tệ với khách hàng, doanh số giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và trạng thái ngoại tệ cuối ngày 27-10; đăng ký lượng ngoại tệ cần mua từ NHNN và dự báo nhu cầu ngoại tệ trong thời gian hai tuần tới.Báo cáo và đề xuất của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối và Sở Giao dịch NHNN trước 15 giờ ngày...

Để triển khai các giải pháp nhằm bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại hối, ngày 27-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Văn bản số 8402/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối báo cáo và đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh nói trên báo cáo chi tiết doanh số giao dịch ngoại tệ với khách hàng, doanh số giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và trạng thái ngoại tệ cuối ngày 27-10; đăng ký lượng ngoại tệ cần mua từ NHNN và dự báo nhu cầu ngoại tệ trong thời gian hai tuần tới.

Báo cáo và đề xuất của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối và Sở Giao dịch NHNN trước 15 giờ ngày 28-10-2011.

Theo Nhandan