Thứ tư,  19/01/2022

Quy hoạch xây dựng – nền tảng phát triển đô thị

LSO- Trong những năm qua, nhiều đồ án quy hoạch chung xây dựng vùng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã lần lượt được tỉnh phê duyệt. Đến năm 2010 đã có gần 150 quyết định của tỉnh về công tác quy hoạch, trong đó có tới trên 60 đồ án đô thị và khu chức năng đô thị được lập đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt và tổ chức thực hiện. Đây là những điều kiện vô cùng quan trọng để đô thị Lạng Sơn phát triển thời gian qua. Toàn cảnh công trình công viên bờ sông Kỳ CùngTheo số liệu của Sở Xây dựng, tính đến tháng 10/2011, tỉ lệ đô thị được lập quy hoạch chung xây dựng cơ bản được phủ kín phạm vi toàn tỉnh, đạt 93%, bao gồm khu vực thành phố Lạng Sơn và 13 thị trấn (duy nhất thị trấn Chi Lăng chưa có quy hoạch chung); tỉ lệ đô thị được lập quy hoạch chi tiết xây dựng đạt 60%. Đáng chú ý các khu chức năng của đô thị được lập quy hoạch chi tiết đạt tới 80%. Đây là một cố gắng rất...

LSO- Trong những năm qua, nhiều đồ án quy hoạch chung xây dựng vùng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã lần lượt được tỉnh phê duyệt. Đến năm 2010 đã có gần 150 quyết định của tỉnh về công tác quy hoạch, trong đó có tới trên 60 đồ án đô thị và khu chức năng đô thị được lập đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt và tổ chức thực hiện. Đây là những điều kiện vô cùng quan trọng để đô thị Lạng Sơn phát triển thời gian qua.
Toàn cảnh công trình công viên bờ sông Kỳ Cùng


Theo số liệu của Sở Xây dựng, tính đến tháng 10/2011, tỉ lệ đô thị được lập quy hoạch chung xây dựng cơ bản được phủ kín phạm vi toàn tỉnh, đạt 93%, bao gồm khu vực thành phố Lạng Sơn và 13 thị trấn (duy nhất thị trấn Chi Lăng chưa có quy hoạch chung); tỉ lệ đô thị được lập quy hoạch chi tiết xây dựng đạt 60%. Đáng chú ý các khu chức năng của đô thị được lập quy hoạch chi tiết đạt tới 80%. Đây là một cố gắng rất lớn của ngành xây dựng trong thực hiện công tác quy hoạch trong bối cảnh nguồn vốn bố trí của tỉnh thời gian qua chỉ đạt 26% so với nhu cầu vốn hàng năm. Chính các đồ án quy hoạch được lập, phê duyệt kịp thời đã định hướng và là căn cứ pháp lý thúc đẩy các đô thị của tỉnh phát triển phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến 2020 của Bộ Xây dựng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành khác. Thông qua việc đưa các đồ án quy hoạch xây dựng vào cuộc sống trong thời gian qua, diện mạo đô thị của tỉnh đã được định hình và có sự gắn kết chặt chẽ, tính định hướng của quy hoạch đối với phát triển của chuỗi các đô thị trên phạm vi toàn tỉnh đã được khẳng định. Hiệu quả thực hiện các đồ án quy hoạch rõ nhất là đã thu hút được nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp tham gia phát triển đô thị trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay, nhất là đối với khu vực thành phố Lạng Sơn trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Nhìn nhận về công tác quy hoạch thời gian qua, ông Vũ Văn An, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: công tác quy hoạch xây dựng của tỉnh đã đạt được yêu cầu về tính định hướng phát triển đô thị qua từng giai đoạn, đồng thời tham mưu kịp thời cho các cấp chính quyền quản lý trật tự xây dựng và hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Tuy vậy, công tác quy hoạch xây dựng trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, các đồ án được lập chưa sát với quy luật phát triển, công tác điều tra cơ bản, dự báo định hướng còn mang tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học, vấn đề vốn cho công tác quy hoạch chưa đáp ứng được so với nhu cầu hàng năm, tất cả những yếu tố trên dẫn tới phải điều chỉnh nhiều đồ án quy hoạch xây dựng. Nhìn ra những khiếm khuyết trong công tác quy hoạch trong thời gian qua, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 6/4/2011 về tăng cường công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để công tác quy hoạch xây dựng tạo động lực cho phát triển hệ thống đô thị của Lạng Sơn trên con đường hội nhập.


Công Quân