Thứ sáu,  28/01/2022

Thành phố Lạng Sơn tiếp bước chặng đường phát triển bền vững

LSO- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ưu tiên đầu tư của tỉnh và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã có bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, tốc độ đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng KT-XH được xây dựng và phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở khu vực biên giới, phát huy vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng. Chỉnh trang đô thị thành phố Lạng Sơn. Ảnh: NGỌC NHUNGTPLS đang trên đường phát triển toàn diện về mọi mặt với những bước đi ngày càng vững chắc, hướng tới một tương lại không xa sẽ trở thành một đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Bắc tổ quốc và của cả nước. Những năm qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng...

LSO- Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ưu tiên đầu tư của tỉnh và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã có bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, tốc độ đô thị hóa cao, cơ sở hạ tầng KT-XH được xây dựng và phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở khu vực biên giới, phát huy vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng.

Chỉnh trang đô thị thành phố Lạng Sơn. Ảnh: NGỌC NHUNG


TPLS đang trên đường phát triển toàn diện về mọi mặt với những bước đi ngày càng vững chắc, hướng tới một tương lại không xa sẽ trở thành một đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Bắc tổ quốc và của cả nước. Những năm qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TPLS nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,94%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với điều kiện của địa phương. Hiện nay, tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 67,96%; công nghiệp xây dựng đạt 28,93%; nông lâm nghiệp là 3,11%. Hoạt động thương mại, dịch vụ-du lịch tiếp tục phát triển, tốc độ tăng bình quân 16,67%/năm, quy mô được mở rộng, hình thức đa dạng, phong phú, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Cơ cấu sản xuất công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, các mô hình kinh tế trang trại ngày càng phát triển. Thu ngân sách được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của thành phố. Cấp ủy, chính quyền đã có nhiều giải pháp chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền nhằm khai thác tốt các nguồn thu. Từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm thu ngân sách tăng 20,29% so với giai đoạn 2001-2005. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị luôn được tỉnh và thành phố quan tâm, bộ mặt đô thị đổi mới từng ngày, hệ thống đường nội thị được đầu tư xây dựng, mở rộng nhiều tuyến đường cũ và mở mới nhiều tuyến đường gắn liền với việc hình thành các khu đô thị mới. Công tác quản lý đô thị được thực hiện đồng bộ và toàn diện hơn, đã huy động được nguồn lực của nhiều doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu tái định cư, công trình phúc lợi xã hội…, góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng cho thành phố. Lĩnh vực văn hóa – xã hội của thành phố có sự phát triển vượt bậc. Hệ thống giáo dục được củng cố, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ – thể dục thể thao phát triển rộng khắp, nhiều thiết chế văn hóa được xây dựng, các lễ hội truyền thống đặc sắc được khội phục. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ, phòng chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là trong phòng chống dịch cúm AH1N1, H5N1. Quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên thường xuyên được quan tâm và phát huy hiệu quả. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ. MTTQ, các đoàn thể nhân dân thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, tạo được chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những kết quả đạt được nêu trên sẽ là tiền đề, tạo động lực để thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Đức Anh