Thứ tư,  28/09/2022

Cần quản lý, khai thác tốt nguồn thu trên địa bàn

Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chưa được sâu sát vẫn tạo kẽ hở thất thoát nguồn thu. Tình trạng thất thu thuế cả về đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế vẫn còn, nhất là đối với khu vực dân doanh, các hộ kinh doanh vận tải. Tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp hữu hiệu, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước, còn nợ đọng kéo dài.

LSO-Gần 10 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.350.000 triệu đồng, đạt 86,3% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.770.570 triệu đồng, thu nội địa 546.000 triệu đồng.
Đáng kể, hơn 10 tháng năm 2011, kết quả thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu nội địa đều đạt dự toán, tăng cao so với năm trước. Thu ngân sách tăng đồng đều ở tất cả các huyện, thành phố, ước thu cả năm có 8 đơn vị huyện hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao là: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Quan và Bình Gia.
Bốc xếp hàng XNK qua cửa khẩu Hữu Nghị
Đạt được kết quả trên là do các cơ quan chức năng và các huyện, thành phố đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển tạo động lực tăng trưởng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Chính sách thuế ngày càng hoàn thiện và thông thoáng, các thủ tục cải cách về thuế đã được đơn giản hoá và thời gian giải quyết công việc đã được nhanh, gọn hơn đối với người nộp thuế.
Đặc biệt, ngành thuế đã tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ- CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các chính sách mới, qui định về ưu đãi, giãn, giảm thuế đều được giới thiệu, phổ biến đến người nộp thuế…. đã tác động ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của các đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế và các quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng có hiệu quả cao. Công tác quản lý và tổ chức thu được thực hiện từ đầu năm, tiến hành kiểm tra các khoản nợ đọng thuế ở các đơn vị để có các biện pháp truy thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.
Riêng 9 tháng đầu năm, ngành thuế đã thanh tra xong 61 đơn vị, truy thu và phạt tổng số tiền là 4.000 triệu đồng, đã nộp vào ngân sách nhà nước 3.700 triệu đồng. Công tác uỷ nhiệm thu cho cấp xã, phường, thị trấn và các đề án thu thuế tiếp tục phát huy hiệu quả; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được tích cực thực hiện. Nhận thức về các chính sách, pháp luật về thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng lên, do đó đã góp phần nâng cao sự đồng thuận của người nộp thuế đối với các chính sách thuế. Nhiều tổ chức và cá nhân nộp thuế đã năng động, sáng tạo tích cực khắc phục khó khăn để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh.
Khách du lịch mua hàng hóa tại chợ Tân Thanh
Mặc dù đạt được một số kết quả song công tác thu ngân sách cũng còn những hạn chế, khó khăn. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, sức cạnh tranh còn yếu, các nguồn thu ổn định từ sản xuất còn chiếm tỷ trọng thấp. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào cơ chế, chính sách trong quan hệ thương mại với nước ngoài, do vậy tính hiện thực của thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không ổn định.
Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chưa được sâu sát vẫn tạo kẽ hở thất thoát nguồn thu. Tình trạng thất thu thuế cả về đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế vẫn còn, nhất là đối với khu vực dân doanh, các hộ kinh doanh vận tải. Tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp hữu hiệu, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước, còn nợ đọng kéo dài.

Mai Văn Hoa