Thứ ba,  09/08/2022

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học – nghệ thuật

Ngày 8-12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học thực tiễn toàn quốc với chủ đề "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học - nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-12 tại TP Hồ Chí Minh. PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư chủ trì họp báo.Theo Ban tổ chức, Hội thảo nhằm phân tích cả về lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, văn học - nghệ thuật trong thời kỳ CNH, HĐH, xác định vị trí và mối quan hệ biện chứng giữa hai lĩnh vực này, đặc biệt là các chínhsách kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, vai trò của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý và giới văn nghệ sĩ. Hội thảo góp phần quán triệt sâu rộng những chủ trương lớn của Đảng về văn hóa...
Ngày 8-12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học thực tiễn toàn quốc với chủ đề “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học – nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-12 tại TP Hồ Chí Minh. PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư chủ trì họp báo.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo nhằm phân tích cả về lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, văn học – nghệ thuật trong thời kỳ CNH, HĐH, xác định vị trí và mối quan hệ biện chứng giữa hai lĩnh vực này, đặc biệt là các chính

sách kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, vai trò của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý và giới văn nghệ sĩ. Hội thảo góp phần quán triệt sâu rộng những chủ trương lớn của Đảng về văn hóa và văn học – nghệ thuật. Từ đó phân tích, chỉ rõ thực trạng tình hình văn hóa, văn học, nghệ thuật; kiến nghị với Đảng và Nhà nước những giải pháp mang tính vĩ mô, đặc biệt là các giải pháp có tính đột phá, góp sức tạo ra bước chuyển căn bản về chất trong lĩnh vực xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội ta.

Theo Nhandan