Thứ hai,  08/08/2022

Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo (Văn bản số 2323/TTg-KTTH) về việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng năm 2011 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, cho phép VDB sử dụng số tăng thu về lãi tiền gửi của năm 2011 so với số thu lãi tiền gửi của năm 2010 để trích lập bổ sung quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính quyết định mức trích cụ thể vào thời điểm quyết toán tài chính năm 2011, với nguyên tắc không làm tăng cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với VDB; đồng thời, bảo đảm thu nhập cho người lao động trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được Thủ tướng...

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo (Văn bản số 2323/TTg-KTTH) về việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng năm 2011 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, cho phép VDB sử dụng số tăng thu về lãi tiền gửi của năm 2011 so với số thu lãi tiền gửi của năm 2010 để trích lập bổ sung quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính quyết định mức trích cụ thể vào thời điểm quyết toán tài chính năm 2011, với nguyên tắc không làm tăng cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với VDB; đồng thời, bảo đảm thu nhập cho người lao động trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được Thủ tướng giao.


Theo Nhandan