Chủ nhật,  09/05/2021

Sắp tính thuế thu nhập từ lãi tiền gửi

Tất cả các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ… của các tổ chức doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế thu nhập.Đây là nội dung chính tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Nghị định này, nhiều loại thu nhập sẽ được bổ sung vào danh sách thu nhập chịu thuế TNDN.Trong đó, đáng chú ý nhất là việc bổ sung các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ vào danh mục các khoản thu nhập phải chịu thuế. Theo đó, lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn sẽ bị tính thuế thu nhập. Các khoản thu nhập từ bán ngoại tệ, khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm...

Tất cả các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ… của các tổ chức doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế thu nhập.

Đây là nội dung chính tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Nghị định này, nhiều loại thu nhập sẽ được bổ sung vào danh sách thu nhập chịu thuế TNDN.
Trong đó, đáng chú ý nhất là việc bổ sung các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ vào danh mục các khoản thu nhập phải chịu thuế.
Theo đó, lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn sẽ bị tính thuế thu nhập. Các khoản thu nhập từ bán ngoại tệ, khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính (trừ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định mà tài sản cố định này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh) cũng được đánh giá tương tự.
Ngoài ra còn có nhiều khoản thu nhập khác được bổ sung vào diện chịu thuế như hoàn nhập các khoản dự phòng (trừ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa tại doanh nghiệp, hoàn nhập khoản trích lập quỹ dự phòng tiền lương), các khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ hạn trích lập.
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định.
Thu nhập từ chuyển nhượng dự án, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức.
Thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế cũng được quy định là thu nhập chịu thuế.
Ngoài ra, Nghị định mới này cũng quy định một số loại thu nhập được miễn thuế như các cơ sở có người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS và doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.
Đặc biệt, Nghị định cũng quy định miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, sau cai nghiện và người nhiễm HIV/AIDS.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi./.


Theo Nhandan