Thứ bảy,  15/05/2021

Vietsovpetro đạt hơn 7,5 triệu giờ lao động an toàn

Tính đến hết chiều 31-12-2011, tập thể lao động quốc tế trong Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã đạt thành tích hơn 7,5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục.Năm 2011, số công trình và khối lượng công việc nhiều đòi hỏi tăng đáng kế số lao động trên biển và trên công trường, song do chú trọng thực hiện tốt các giải pháp tổ chức - kỹ thuật về bảo hộ lao động, an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra, diễn tập cả về tần suất, quy mô, tính chất… nên đã ngăn chặn kịp thời và không để xảy ra các sự cố đáng tiếc.Thành tích 7,5 triệu giờ công lao động an toàn tiên tục đã phản ánh sự cố gắng lớn của tập thể 7.000 người lao động quốc tế trong liên doanh, vượt 150% so với kỳ vọng 5 triệu giờ lao động an toàn liên tục của kế hoạch công tác năm...

Tính đến hết chiều 31-12-2011, tập thể lao động quốc tế trong Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã đạt thành tích hơn 7,5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục.

Năm 2011, số công trình và khối lượng công việc nhiều đòi hỏi tăng đáng kế số lao động trên biển và trên công trường, song do chú trọng thực hiện tốt các giải pháp tổ chức – kỹ thuật về bảo hộ lao động, an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra, diễn tập cả về tần suất, quy mô, tính chất… nên đã ngăn chặn kịp thời và không để xảy ra các sự cố đáng tiếc.
Thành tích 7,5 triệu giờ công lao động an toàn tiên tục đã phản ánh sự cố gắng lớn của tập thể 7.000 người lao động quốc tế trong liên doanh, vượt 150% so với kỳ vọng 5 triệu giờ lao động an toàn liên tục của kế hoạch công tác năm 2011.


Theo Nhandan