Thứ sáu,  14/05/2021

Năm 2012, phấn đấu thu hút 15 đến 16 tỷ USD vốn FDI

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 30-12 tại Hà Nội, Cục trưởng Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đỗ Nhất Hoàng cho biết, mặc dù vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm năm 2011 chỉ đạt 14,7 tỷ USD, bằng 74% so với năm 2010, nhưng vốn FDI giải ngân đạt tới 11 tỷ USD, bằng với mức thực hiện của năm 2010 và đóng góp gần 26% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 54,5 tỷ USD, chiếm 59% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 39,3% so với năm 2010. Giá trị kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI (không kể dầu thô) ước đạt 47,2 tỷ USD, góp phần làm giảm gánh nặng cho cán cân thương mại. Kim ngạch nhập khẩu của khu vực FDI là 47,8 tỷ USD, tăng 29,3% so với năm 2010. Thu nội địa từ khu vực FDI đã có sự khởi sắc, năm 2011 đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2010... Năm 2012, việc thu hút vốn FDI sẽ không...

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 30-12 tại Hà Nội, Cục trưởng Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đỗ Nhất Hoàng cho biết, mặc dù vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm năm 2011 chỉ đạt 14,7 tỷ USD, bằng 74% so với năm 2010, nhưng vốn FDI giải ngân đạt tới 11 tỷ USD, bằng với mức thực hiện của năm 2010 và đóng góp gần 26% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 54,5 tỷ USD, chiếm 59% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 39,3% so với năm 2010. Giá trị kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI (không kể dầu thô) ước đạt 47,2 tỷ USD, góp phần làm giảm gánh nặng cho cán cân thương mại. Kim ngạch nhập khẩu của khu vực FDI là 47,8 tỷ USD, tăng 29,3% so với năm 2010. Thu nội địa từ khu vực FDI đã có sự khởi sắc, năm 2011 đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2010…
Năm 2012, việc thu hút vốn FDI sẽ không đặt nặng về lượng vốn đăng ký mà tập trung thúc đẩy giải ngân vốn FDI với mục tiêu thu hút vốn đăng ký khoảng 15 đến 16 tỷ USD và vốn giải ngân khoảng 10 đến 11 tỷ USD.

Theo Nhandan