Thứ năm,  06/05/2021

Cả nước đã cắt giảm hơn 81 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2011

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, các cấp, các ngành trong cả nước đã thực hiện cắt giảm và điều chuyển 81,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển khu vực Nhà nước. Cụ thể, có 3 lĩnh vực cắt giảm đầu tư công lớn nhất là cắt giảm vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu chính phủ và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Về ngân sách Nhà nước, năm 2011 đã phân bổ 117,3 nghìn tỉ đồng cho 17.712 dự án. Đã cắt giảm, điều chuyển 5,5 nghìn tỉ đồng cho 2.048 dự án, trong đó khởi công mới là 3,2 nghìn tỉ đồng cho 1.145 dự án. Về trái phiếu chính phủ, đã phân bổ 44,9 nghìn tỉ đồng, triển khai 397 dự án và kiểu dự án, 398 dự án chuyển tiếp. Đã cắt giảm 2,8 nghìn tỉ đồng cho 126 dự án. Cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ của 91 dự án với số vốn 2,5 nghìn tỉ đồng, tăng vốn cho 88 dự án khác...Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã được...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, các cấp, các ngành trong cả nước đã thực hiện cắt giảm và điều chuyển 81,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển khu vực Nhà nước.

Cụ thể, có 3 lĩnh vực cắt giảm đầu tư công lớn nhất là cắt giảm vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu chính phủ và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Về ngân sách Nhà nước, năm 2011 đã phân bổ 117,3 nghìn tỉ đồng cho 17.712 dự án. Đã cắt giảm, điều chuyển 5,5 nghìn tỉ đồng cho 2.048 dự án, trong đó khởi công mới là 3,2 nghìn tỉ đồng cho 1.145 dự án.

Về trái phiếu chính phủ, đã phân bổ 44,9 nghìn tỉ đồng, triển khai 397 dự án và kiểu dự án, 398 dự án chuyển tiếp. Đã cắt giảm 2,8 nghìn tỉ đồng cho 126 dự án. Cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ của 91 dự án với số vốn 2,5 nghìn tỉ đồng, tăng vốn cho 88 dự án khác…

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã được phân bổ 349,8 nghìn tỉ đồng, có 907 dự án đình hoãn, giãn tiến độ của với tổng số vốn là 40,2 nghìn tỉ đồng.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2011, vốn đầu tư toàn xã hội ước tính đạt 877,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2010 (Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì bằng 90,6% năm 2010) và bằng 34,6% GDP. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước 341,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,9% và tăng 8% so với năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 309,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,2% và tăng 3,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 226,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,9% và tăng 5,8%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2011 ước tính đạt 178 nghìn tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với năm 2010, trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 42 nghìn tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với năm 2010; vốn địa phương quản lý đạt 136 nghìn tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch năm và tăng 6,5% so với năm 2010.

Một số địa phương có khối lượng vốn đầu tư thực hiện lớn là: Thành phố Hồ Chí Minh đạt 17862 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm và giảm 4,3% so với năm 2010; Hà Nội 16859 tỷ đồng, bằng 80,6% và tăng 12,7%; Đà Nẵng 7697 tỷ đồng, bằng 134,6% và tăng 3,3%; Quảng Ninh 5120 tỷ đồng, bằng 81,6% và tăng 3,3%; Thanh Hóa 4396 tỷ đồng, bằng 123,7% và tăng 4,3%…

Theo Dangcongsan.vn