Chủ nhật,  09/05/2021

Kiện toàn, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể

Ngày 4/1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội thảo kiện toàn, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số HTX tiêu biểu. Hội thảo thống nhất để thành phần kinh tế tập thể phát triển, cần phải đổi mới phương thức hoạt động qua 12 giải pháp trọng tâm cần thực hiện từ nay đến năm 2015. Trong đó nhấn mạnh đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý cho 1.780 cán bộ HTX; thành lập tổ chức kiểm toán nội bộ HTX thuộc Liên minh HTX tỉnh Phú Yên, nhằm giúp các HTX tuân thủ đúng các quy định của pháp luật theo Luật HTX; tăng cường vai trò chỉ huy, tự chịu trách nhiệm của chủ nhiệm HTX; thành lập Qũy hỗ trợ phát triển HTX; thực hiện đồng bộ các chính sách theo Nghị định 88/2005/NĐ - CP của Chính phủ về đất đai, tài chính - tín dụng, hỗ trợ khoa học và công nghệ, đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX và hỗ trợ HTX xúc tiến thương...

Ngày 4/1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội thảo kiện toàn, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số HTX tiêu biểu.

Hội thảo thống nhất để thành phần kinh tế tập thể phát triển, cần phải đổi mới phương thức hoạt động qua 12 giải pháp trọng tâm cần thực hiện từ nay đến năm 2015. Trong đó nhấn mạnh đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý cho 1.780 cán bộ HTX; thành lập tổ chức kiểm toán nội bộ HTX thuộc Liên minh HTX tỉnh Phú Yên, nhằm giúp các HTX tuân thủ đúng các quy định của pháp luật theo Luật HTX; tăng cường vai trò chỉ huy, tự chịu trách nhiệm của chủ nhiệm HTX; thành lập Qũy hỗ trợ phát triển HTX; thực hiện đồng bộ các chính sách theo Nghị định 88/2005/NĐ – CP của Chính phủ về đất đai, tài chính – tín dụng, hỗ trợ khoa học và công nghệ, đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX và hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; xây dựng HTX kiểu mới hoạt động theo 2 mô hình đã có trong quá trình phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Đó là mô hình đồng sở hữu, đồng sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX và mô hình HTX của những người lao động.

Theo đó, đặc trưng của mô hình đồng sở hữu, đồng sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX thể hiện ở chỗ HTX và xã viên là khách hàng của nhau. HTX hoạt động theo kiểu dịch vụ phục vụ xã viên; xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là người sử dụng sản phẩm của HTX theo phương thức bình đẳng trên thị trường. Việc phân phối lợi ích trong HTX trên cơ sở đóng góp của xã viên, thể hiện qua việc góp vốn và sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX.

Đặc trưng của mô hình HTX của những người lao động thể hiện bản chất người xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động trong HTX. HTX có trách nhiệm tạo việc làm cho xã viên và xã viên bỏ sức lao động tham gia vào HTX. Xã viên là chủ sở hữu, góp vốn vào HTX để tạo ra sản phẩm, dịch vụ cung cấp theo nhu cầu thị trường; nhưng không bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Mỗi năm tỉnh Phú Yên thành lập mới ít nhất 4 HTX hoạt động theo hai mô hình trên và phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 170 HTX hoạt động và thu hút khoảng 220.000 lao động. Tỉnh Phú Yên phấn đấu nâng tỷ trọng của thành phần kinh tế tập thể đóng góp vào GDP từ 9% hiện nay lên 13% vào năm 2015.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Phú Yên sớm phối hợp với chính quyền các huyện, thị xã, thành phố lập thủ tục giải thể 55 HTX thực chất đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay, củng cố lại 71 HTX trung bình và xử lý 30 HTX yếu kém; đồng thời giải quyết dứt điểm số nợ đọng trong các HTX với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng và 1.200 tấn lúa.

Tỉnh Phú Yên hiện có 206 HTX hoạt động trong các lĩnh vực nông ngư nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, tín dụng và môi trường. Tuy nhiên trong đó có 55 HTX thực chất đã ngừng hoạt động. Còn lại 151 HTX đang hoạt động, nhưng trong đó có đến 30 HTX yếu kém và 71 HTX trung bình.

Theo Dangcongsan.vn