Thứ năm,  06/05/2021

Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên để phát triển bền vững

LSO-Với lợi thế sẵn có và nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, trong những năm gần đây, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cùng với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lạng Sơn đã tham mưu giúp UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững. Quặng sắt đã chế biến sơ tuyển xuất qua cửa khẩu Tân Thanh - Ảnh: Đ.BÔng Hoàng Văn Đoàn, Quyền Giám đốc Sở TN&MT cho biết: “Năm 2011, nhờ sự tập trung chỉ đạo của tỉnh và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn ngành, ngành TN&MT đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt kế hoạch năm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”. Đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, theo thống...

LSO-Với lợi thế sẵn có và nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, trong những năm gần đây, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cùng với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lạng Sơn đã tham mưu giúp UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững.
Quặng sắt đã chế biến sơ tuyển xuất qua cửa khẩu Tân Thanh – Ảnh: Đ.B
Ông Hoàng Văn Đoàn, Quyền Giám đốc Sở TN&MT cho biết: “Năm 2011, nhờ sự tập trung chỉ đạo của tỉnh và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn ngành, ngành TN&MT đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt kế hoạch năm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”. Đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 97 mỏ và điểm khoáng sản thuộc 15 loại khoáng sản rắn. Đây là nguồn tài nguyên khoáng sản có vai trò quan trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển. Vì thế hoạt động khai thác, kinh doanh và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được quản lý chặt chẽ, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Năm qua, tổng sản lượng khai thác ước tính đạt khoảng 3,5 tỷ tấn với tổng doanh thu khoảng 500 tỷ đồng. Để bảo vệ nguồn tài nguyên này, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách và biện pháp phát triển công nghiệp khai khoáng một cách hợp lý, tránh ô nhiễm cho khu vực xung quanh. Thường xuyên đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác tuyên truyền pháp luật, vì vậy trên địa bàn tỉnh không có những điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép.
Trong lĩnh vực đất đai, ngành đã tập trung triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính cho các xã theo dự án trên địa bàn tỉnh. Năm 2011 đã đo được 15.061 ha diện tích đất, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; đến nay trên 70% các xã, phường, thị trấn đã có bản đồ địa chính và dữ liệu địa chính. Toàn tỉnh, đã cấp được 69.939 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, gia đình, cá nhân, vượt so với chỉ tiêu tỉnh giao. Ngoài ra, ngành cũng kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất đai trên địa bàn tỉnh cho những năm tiếp theo, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Những nỗ lực không ngừng của ngành đã mang lại sự phấn khởi và niềm tin cho nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó, nhân dân yên tâm đầu tư, sử dụng đất đai một cách hiệu quả. Lạng Sơn là một tỉnh nghèo tài nguyên nước so với các tỉnh miền núi trung du Bắc bộ; nhằm bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, trong năm qua sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền lồng ghép cùng các hội, đoàn thể; các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới… Với 37 đơn vị sản xuất đang hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tính đến nay, trong tỉnh đã có khoảng gần 4.000 công trình cấp nước sinh hoạt, trong đó bao gồm cả giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước tập trung, đường ống dẫn nước tự chảy, máng dẫn ở khe; trên 90% dân số được cấp nước sinh hoạt. Theo đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, nhìn chung chất lượng nước mặt của tỉnh ta tương đối tốt, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường là một trong những lĩnh vực trọng yếu, gắn liền với đời sống của con người. Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và Lạng Sơn nói riêng đòi hỏi sử dụng một khối lượng lớn tài nguyên thiên nhiên. Thực tế này đang ảnh hưởng không nhỏ đến những vấn đề môi trường. Trước tình hình đó, việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, góp phần ổn định xã hội. Xác định rõ điều đó, trong năm qua, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh nhiều biện pháp quan trọng như: tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức đi đôi với áp dụng các biện pháp về kinh tế, xây dựng các chế tài xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt chức năng quản lý chất thải các loại và cải thiện môi trường ở những khu vực bị ô nhiễm nặng. Đồng thời, đôn đốc, khuyến khích, động viên và giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh thông qua việc đóng góp, sử dụng Quỹ bảo vệ môi trường một cách hợp lý.

Nhìn lại thành quả đạt được trong năm qua, ngành TN&MT Lạng Sơn càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công nhân viên toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa tỉnh nhà vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Hồ Xuân Hương