Thứ năm,  06/05/2021

Ngành thuế triển khai thu thuế 2012: Nắm vững để tăng thu

Năm 2012, với dự toán Bộ Tài chính giao cao, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt khâu quản lý, phân tích đánh giá nguồn để giao thu. Tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời phổ biến các văn bản chính sách thuế mới. Tăng cường quản lý kê khai, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, quản lý nợ, phấn đấu giảm nợ thuế ở tất cả các chỉ tiêu. Bên cạnh đó tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế để thuế ngày càng tiện ích cho người nộp thúc đẩy tự kê khai tự nộp ngân sách nhà nước. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: Năm 2012, là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, ngành thuế cần chủ động tổ chức thực hiện. Nắm vững các biến động về thuế, tăng cường cải cách, quản lý tốt để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2012.

LSO-Ngày 7/1/2012 Cục thuế Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2011, và triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngành thuế triển khai công tác năm 2012
Năm 2011, tổng dự toán thu nội địa được Bộ Tài chính giao cho Cục thuế Lạng Sơn là 725.500 triệu đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao 757.500 triệu đồng. Toàn ngành thuế đã nỗ lực rà soát, không bỏ sót lọt nguồn thu, củng cố tổ chức thu từ cơ sở nên đã hoàn thành vượt dự toán. Thu nội địa được trên 830 triệu đồng vượt dự toán Bộ Tài chính giao 14,43%, vượt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân giao 5,58%, tăng 12,73% so với cùng kỳ. Các mặt công tác như kê khai và kế toán thuế, thanh tra kiểm tra, quản lý nợ tuyên truyền hỗ trợ đều đạt so với yêu cầu đề ra. Thực hiện các chính sách vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ, của ngành đều kịp tiến độ đáp ứng yêu cầu của phát triển chung và người nộp thuế. Công tác cải cách hiện đại hóa ngành về chính sách pháp luật, triển khai Nghị định 51, Thông tư 153 đã có bước chủ động. Rà soát các thủ tục cải cách hành chính được tiến hành thường xuyên song song với hiện đại hóa, nối mạng với các cơ quan liên quan được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên trong năm 2011, vẫn còn 2 đơn vị chưa hoàn thành dự toán, một số lĩnh vực còn cần tiếp tục được tập trung chỉ đạo, hoàn thiện.
Năm 2012, với dự toán Bộ Tài chính giao cao, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt khâu quản lý, phân tích đánh giá nguồn để giao thu. Tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời phổ biến các văn bản chính sách thuế mới. Tăng cường quản lý kê khai, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, quản lý nợ, phấn đấu giảm nợ thuế ở tất cả các chỉ tiêu. Bên cạnh đó tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế để thuế ngày càng tiện ích cho người nộp thúc đẩy tự kê khai tự nộp ngân sách nhà nước. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: Năm 2012, là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, ngành thuế cần chủ động tổ chức thực hiện. Nắm vững các biến động về thuế, tăng cường cải cách, quản lý tốt để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2012.

Đông Bắc