Thứ tư,  19/05/2021

Đảm bảo nguyên tắc trong điều phối và sử dụng vốn đầu tư giai đoạn 2012-2015

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2015, theo Bộ Kế hoạch – Đầu tư, cần đảm bảo nguyên tắc khi điều phối và sử dụng nguồn vốn này theo hướng phân cấp cụ thể, chặt chẽ và linh hoạt.Theo đó, về phân cấp quyết định và giao kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước, cần thực hiện như sau: (1) - Đối với vốn đầu tư từ ngân sách của các bộ, ngành và vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng mức vốn và danh mục dự án; uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định tổng mức vốn theo ngành, lĩnh vực và mức vốn cho từng dự án cụ thể; (2) - Đối với phần vốn cân đối của ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn có tính chất ngân sách khác, thì căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước và...

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2015, theo Bộ Kế hoạch – Đầu tư, cần đảm bảo nguyên tắc khi điều phối và sử dụng nguồn vốn này theo hướng phân cấp cụ thể, chặt chẽ và linh hoạt.

Theo đó, về phân cấp quyết định và giao kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước, cần thực hiện như sau: (1) – Đối với vốn đầu tư từ ngân sách của các bộ, ngành và vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng mức vốn và danh mục dự án; uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định tổng mức vốn theo ngành, lĩnh vực và mức vốn cho từng dự án cụ thể; (2) – Đối với phần vốn cân đối của ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn có tính chất ngân sách khác, thì căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư phát triển và các nguyên tắc nói trên, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, lập danh mục dự án và bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, đảm bảo bố trí vốn tập trung theo đúng thứ tự ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Đối với vốn trái phiếu chính phủ, trong giai đoạn 2012-2015, không bổ sung thêm dự án mới, đồng thời, phải rà soát, lựa chọn và sắp xếp lại dự án đã có trong danh mục sử dụng trái phiếu chính phủ trong giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch năm 2012 theo các nguyên tắc: (1) – Tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng; (2) – Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012-2013; (3) – Còn lại các dự án không bố trí được vốn, thì chuyển sang thực hiện đầu tư theo hình thức khác, hoặc huy động vốn đầu tư hợp pháp từ các nguồn khác để thực hiện hoặc tạm thời đình hoãn, chuyển sang giai đoạn sau năm 2015.

Về phân cấp quyết định và giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ, căn cứ nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng mức vốn và danh mục dự án; ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch vốn cho từng dự án cụ thể.

Theo Dangcongsan.vn