Chủ nhật,  16/05/2021

Lãnh đạo thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

Giàn khoan 90m tự nâng - một trong mười thành tựu khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011. Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: năm đầu tiên cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, kế hoạch năm năm 2011- 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước 10 năm 2011- 2020.Với vị thế của tập đoàn kinh tế trụ cột, đầu tàu thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành..., với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác, đặc biệt năm 2011, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống ngành dầu khí Việt Nam, toàn tập đoàn đã sôi nổi thi đua, phấn đấu...


Giàn khoan 90m tự nâng – một trong mười thành tựu khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011.

Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: năm đầu tiên cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, kế hoạch năm năm 2011- 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước 10 năm 2011- 2020.

Với vị thế của tập đoàn kinh tế trụ cột, đầu tàu thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành…, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác, đặc biệt năm 2011, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống ngành dầu khí Việt Nam, toàn tập đoàn đã sôi nổi thi đua, phấn đấu về đích trước tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch được giao, đặc biệt trong các lĩnh vực chính: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Trong các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Ban Thường vụ và hằng quý của Ban Chấp hành Đảng bộ với sự tham gia của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc; nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất kinh doanh đều được đặt lên hàng đầu nhằm tập trung trí tuệ của lãnh đạo tập đoàn để đánh giá những kết quả đã thực hiện, đưa ra phương hướng lãnh đạo, giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, uy tín, sức cạnh tranh của tập đoàn và các đơn vị. Nghiêm túc thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế – xã hội năm 2011 và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Chỉ đạo tổng kết đánh giá năm năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. Đồng thời chỉ đạo tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết các chuyên đề, các lĩnh vực công tác; đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, của lãnh đạo tập đoàn, ban hành 12 nghị quyết, chương trình, kết luận, chỉ thị để lãnh đạo thực hiện các lĩnh vực chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển của tập đoàn.

Thường vụ Đảng ủy tập đoàn đã chỉ đạo tổng kết các nghị quyết đã ban hành (Nghị quyết về Phát huy nội lực, tăng cường ưu tiên sử dụng dịch vụ trong ngành, trong nước phục vụ các hoạt động dầu khí; Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) và xây dựng các nghị quyết chuyên đề mới (Nghị quyết về tăng cường và ưu tiên đầu tư, tạo bước đột phá trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; về đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất trong lĩnh vực chế biến dầu khí; về tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư ra nước ngoài đến năm 2015, định hướng đến năm 2025)…

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Tập đoàn đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ các dự án đầu tư; tập trung vốn cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn; kết quả rà soát đã đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là hơn 7,25 nghìn tỷ đồng. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2011 đạt hơn 90 nghìn tỷ đồng bằng 73% kế hoạch năm, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt hơn 82 nghìn tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm. Trong năm 2011, toàn tập đoàn đã khởi công mới 16 công trình, hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 47 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm như: đưa vào khai thác mỏ Visovoi (lô số 2) thuộc Dự án Thăm dò khai thác dầu khí bốn lô tại Khu tự trị Nhenhetxky, Liên bang Nga (ngày 29-7), mỏ Đại Hùng pha 2 (ngày 12-8), mỏ Tê Giác Trắng (ngày 22-8); hạ thủy khối chân đế giàn Mộc Tinh 1 thuộc dự án Biển Đông 1 (ngày 27-8); hạ thủy giàn khoan 90 nước (ngày 10-9); đưa chu trình hỗn hợp Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành (ngày 16-10-2011); kho nổi Bạch Hổ FSO5 (ngày 15-1)…

Cùng với việc đầu tư phát triển các dự án ở trong nước, công tác xúc tiến và hợp tác đầu tư ở trong nước và nước ngoài được thực hiện tích cực và đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác đổi mới doanh nghiệp được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp tại Công ty mẹ – tập đoàn và các đơn vị thành viên đang được tập đoàn chỉ đạo thực hiện theo chủ trương Kết luận Hội nghị T.Ư 3 khóa XI của Đảng.

Hoạt động khoa học – công nghệ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực được triển khai tích cực; công tác an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Việc giải quyết các đơn thư tiếp nhận trong năm 2011 đều được xem xét và chỉ đạo xử lý theo đúng thẩm quyền. Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công an và công an các địa phương có hoạt động dầu khí làm tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động dầu khí, lập phương án tổng thể và kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào danh mục các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

TÍCH CỰC THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRÊN BIỂN

Năm 2011, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp để khẳng định chủ quyền quốc gia và bảo đảm hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của tập đoàn theo đúng kế hoạch đề ra; phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện công trình DK1/15 và DK1/14, dự án năng lượng sạch và nước ngọt tại quần đảo Trường Sa… Với những thành tích đã được trong công tác bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia, ngày 24-11-2011, tập đoàn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong toàn tập đoàn, kết hợp với triển khai chương trình hành động của các cấp ủy đến các cán bộ, đảng viên đã được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo từ phương pháp, tài liệu, báo cáo viên và được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và đông đảo người lao động được trực tiếp tham gia.

NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hiệu quả của Đảng và Chính phủ; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành ở T.Ư và các địa phương đối với tập đoàn ngày càng chặt chẽ hơn.

Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tập đoàn được phát huy tối đa, tập thể lãnh đạo tập đoàn đoàn kết, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước được triển khai kịp thời và nhận được sự ủng hộ cao; công tác theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch và đề ra các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đầu tư và sản xuất phát triển được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

Các cấp lãnh đạo trong tập đoàn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát công việc, kịp thời nắm bắt thời cơ và chủ động ứng phó với biến động của thị trường; thực hiện nghiêm túc phương châm “Việc hôm nay không để ngày mai”.

Sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao của tập thể cán bộ, công nhân viên trong toàn tập đoàn đã mang lại kết quả cao (các chỉ tiêu sản lượng và phát triển dịch vụ: khai thác dầu, khai thác khí, sản xuất điện, sản xuất phân đạm, sản xuất xăng dầu đạt vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu dịch vụ tăng 31% so với năm 2010); việc giá dầu thực tế đạt cao hơn giá dầu kế hoạch (115,6USD/thùng so với kế hoạch là 77USD/thùng) đã tác động đến việc hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của tập đoàn đối với mọi mặt hoạt động của tập đoàn và các đơn vị thành viên được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: Việc triển khai công tác khảo sát điều tra tại một số lô ở vùng xa bờ chưa thực hiện được theo kế hoạch do nguyên nhân khách quan trên Biển Đông. Năng lực quản lý của một số người đại diện của tập đoàn tại các đơn vị và đại diện của đơn vị ở các công ty còn hạn chế. Công tác đổi mới doanh nghiệp, cải cách hành chính còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong công tác xây dựng Đảng: Một số chương trình, nghị quyết, kết luận chưa được triển khai cụ thể, nghiêm túc đến cơ sở; việc thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đảng bộ trực thuộc chưa được thường xuyên, quyết liệt nên hiệu quả chưa cao, chưa trở thành yêu cầu bắt buộc và hành động cụ thể của đơn vị. Những vướng mắc được phát hiện song việc khắc phục, giải quyết còn chậm, khả năng tham mưu ở một số cấp ủy còn hạn chế.

Việc lãnh đạo triển khai thực hiện Chiến lược tăng tốc phát triển, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp còn chưa đồng bộ, quyết liệt, một phần do nguyên nhân năm 2011 kinh tế – xã hội trên thế giới và trong nước có những biến động lớn, gây khó khăn cho việc triển khai.

Một số cấp ủy chưa thật sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong các đơn vị để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, động viên kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, quy định, quy chế.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2011, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 5 năm 2011 -2015; tiếp tục khẳng định và nâng cao uy tín, thương hiệu của tập đoàn ở trong nước và nước ngoài. Việc triển khai chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” được thực hiện nghiêm túc trong toàn tập đoàn. Công tác đầu tư, thu hút đầu tư vào các dự án của tập đoàn và mở rộng hợp tác đầu tư ra nước ngoài thu được nhiều kết quả tốt. Công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kết luận Hội nghị T.Ư 3 khóa XI của Đảng. Thu nhập và việc làm của cán bộ, công nhân viên ổn định, công tác tham gia khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển và thực hiện an sinh xã hội được triển khai tích cực. Phong trào thi đua về đích trước đạt được nhiều kết quả tốt; hầu hết các đơn vị thành viên đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt, có chín đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đó là: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, Tổng công ty khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí, Công ty Cổ phần PVI và Viện Dầu khí Việt Nam.

Những kết quả đạt được góp phần minh chứng cho sự năng động, sáng tạo hiệu quả của Đảng bộ Tập đoàn trong việc lãnh đạo đang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012 và những năm tiếp theo.

PHÙNG ĐÌNH THỰC

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN

Công tác an sinh xã hội

Tích cực động viên CBCNV trong tập đoàn hưởng ứng, tham gia công tác an sinh xã hội, đóng góp các quỹ từ thiện, hỗ trợ kịp thời cho những địa phương khó khăn, quân và dân trên vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cá nhân CBCNV của tập đoàn gặp khó khăn… và coi đó là lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ của những người lao động dầu khí. Công tác an sinh xã hội của tập đoàn tiếp tục đi đầu trong cả nước, tổng số tiền thực hiện năm 2011 đạt hơn 613 tỷ đồng so với kế hoạch cam kết từ đầu năm là 600 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2011 và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2010, trong đó:

– Tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 675,3 nghìn tỷ đồng, bằng 135,1% kế hoạch năm, tăng 41,2% so với năm 2010;

– Nộp NSNN đạt 160,8 nghìn tỷ đồng, bằng 157,0% kế hoạch năm, tăng 25,0% so với năm 2010;

– Tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 89,4 nghìn tỷ đồng, bằng 137,0% kế hoạch năm, tăng 23,0% so với năm 2010;

– Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2011 đạt 23,91 triệu tấn, bằng 103,1% kế hoạch năm, trong đó:

Sản lượng khai thác khí đạt 8,70 tỷ m3, bằng 106,1% kế hoạch năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 70 tỷ vào tháng 9-2011,

– Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 13,35 tỷ kWgiờ, bằng 108,6% kế hoạch năm. Tập đoàn đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 35 tỷ vào tháng 10-2011,

– Sản lượng sản xuất phân u-rê đạt 799 nghìn tấn, bằng 108% kế hoạch năm 2011. Nhà máy đạm Phú Mỹ đã sản xuất tấn phân đạm thứ năm triệu vào tháng 8-2011.

Theo Nhandan