Chủ nhật,  03/12/2023

Phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Có thể khẳng định, vai trò của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM thời gian qua là khá rõ nét. Bằng việc tuyên truyền, vận động và gắn xây dựng các mô hình dân vận khéo đã góp phần tạo được sự đồng thuận, nhiệt huyết của người dân góp công, góp sức và trí tuệ vào chương trình.

LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát huy hiệu quả công tác dân vận, nâng cao vai trò tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.
Bê tông nông thôn ở xã Cai Kinh (Hữu Lũng)
có sự tham gia đóng góp của nhân dân
Đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU, ngày 27/5/2011 về công tác dân vận thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020. Theo đó, hướng dẫn hệ thống dân vận các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, học tập ở các cấp, các ngành; tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng đề án, các quy hoạch, dự án, cơ chế huy động sự đóng góp…của chương trình xây dựng NTM; xây dựng quy trình, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, nguồn vốn đầu tư, phát động nhân dân tham gia đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan tâm việc đề ra các cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ, động viên nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tích cực vận động, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ, tham gia các tổ chức xã hội, kinh tế, phát huy các nguồn lực; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào dân vận khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng NTM Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội trong tỉnh đã phát huy vai trò tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chung sức xây dựng NTM. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của các chi tổ hội, đã lồng ghép các nội dung tập huấn kỹ năng vận động xây dựng NTM cho cán bộ, tuyên truyền viên, cộng tác viên ở xã, thôn… Hiện nay, hệ thống Mặt trận phát triển rộng khắp đến khu dân cư trong tỉnh, có đội ngũ cán bộ chủ chốt của thôn, xóm như bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng đông đảo. Do vậy đội ngũ cán bộ này đã có vai trò to lớn trong công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, huy động công sức, trí tuệ của mọi người, mọi nhà tham gia thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn. Từ đó, giúp người, nhà nắm vững, hiểu sâu về 19 tiêu chí về xây dựng NTM.
Cùng với đó, tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả của quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn kết phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong thực hiện chương trình xây dựng NTM từ các khâu: đóng góp quy hoạch xã NTM; lập các chương trình dự án phát triển sản xuất; chuyển đổi cơ cấu sản xuất; phát triển kinh tế xã hội… Việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia giám sát, đảm bảo các công trình, dự án được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả. Các địa phương đã củng cố nâng cao chất lượng của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát tốt các công trình xây dựng NTM, đặc biệt là các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở. Hàng tháng, hàng quý, khối dân vận từng xã có họp định kỳ kiểm điểm, đánh giá và đề ra kế hoạch, giải pháp phối hợp vận động nhân dân xây dựng NTM. Nhiều xã như Tô Hiệu (Bình Gia), Sơn Hà (Hữu Lũng), Chi Lăng (Chi Lăng), Đại Đồng (Tràng Định)…đã huy động sức dân xây dựng nhiều công trình hạ tầng phát triển NTM của địa phương. Ở các xã điểm của tỉnh, huyện thực hiện xây dựng NTM, các tổ chức đoàn thể chính trị đang tập trung phối hợp các ngành liên quan mở các lớp dạy nghề cho nông dân, gắn với khai thác phát triển vùng nguyên liệu, phát triển các dịch vụ; đồng thời, vận động hội viên tương trợ giúp vốn, con giống, lao động, kỹ thuật… cho hội viên khó khăn nhằm giảm nhanh, bền vững tỷ lệ hộ nghèo ở các xã này. Thêm nữa, các đoàn thể chính trị-xã hội còn đẩy mạnh phong trào thi đua, tình nguyện đảm nhận các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng; phối hợp tham gia với các ngành chức năng trong việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng xã.
Có thể khẳng định, vai trò của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM thời gian qua là khá rõ nét. Bằng việc tuyên truyền, vận động và gắn xây dựng các mô hình dân vận khéo đã góp phần tạo được sự đồng thuận, nhiệt huyết của người dân góp công, góp sức và trí tuệ vào chương trình.

Hồ Xuân Hương