Thứ bảy,  01/10/2022

Lập Ban chỉ đạo tổng kết việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường

Ngày 24-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban chỉ đạo này. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước việc tổng kết, đánh giá 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (2003-2012). Bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo tổng kết việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị trong...
Ngày 24-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban chỉ đạo này. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước việc tổng kết, đánh giá 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (2003-2012). Bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo tổng kết việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh thuộc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị trong quý 1-2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo Nhandan