Thứ bảy,  01/10/2022

TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm lớn về kinh tế

Ngày 25-10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020.Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.Hội nghị quán triệt mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dụcđào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và có sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng...
Ngày 25-10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.Hội nghị quán triệt mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục

đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và có sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cả nước, cùng cả nước triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng cho được bản sắc văn hóa của thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa đói, giảm nghèo theo tiêu chí mới, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thực hiện công bằng xã hội. Xuất phát từ thực tiễn tại địa phương, thành phố cần tiếp tục thực hiện thí điểm chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách mới, chủ động đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách phù hợp.

Theo Nhandan