Thứ năm,  30/03/2023

Vốn tích lũy của hộ nông thôn năm 2011 tăng 41% so với năm 2006

Tổng cục Thống kê ngày 25-10 công bố kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Tính đến ngày 1-7-2011, nông thôn nước ta có 15,3 triệu hộ với xấp xỉ 32 triệu người trong độ tuổi lao động, tăng 11,4% về số hộ và 4,5% về lao động so với kỳ tổng điều tra năm 2006.Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp. Cả nước có 9.054 xã có điện, tăng 13% so với năm 2001, nâng tỷ lệ xã có điện từ 89,7% lên 99,8%, cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm cũng như kế hoạch năm năm 2006 - 2011. Bên cạnh đó, 98,6% tổng số xã trên cả nước đã có đường ô-tô đến trụ sở UBND xã, trong đó hơn 97% số xã có đường ô-tô đi lại được quanh năm...Kết quả tổng điều tra cũng cho thấy, trong năm năm 2006 - 2011, cơ cấu ngành nghề của hộ nông thôn có sự chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực: giảm số lượng...
Tổng cục Thống kê ngày 25-10 công bố kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Tính đến ngày 1-7-2011, nông thôn nước ta có 15,3 triệu hộ với xấp xỉ 32 triệu người trong độ tuổi lao động, tăng 11,4% về số hộ và 4,5% về lao động so với kỳ tổng điều tra năm 2006.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp. Cả nước có 9.054 xã có điện, tăng 13% so với năm 2001, nâng tỷ lệ xã có điện từ 89,7% lên 99,8%, cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm cũng như kế hoạch năm năm 2006 – 2011. Bên cạnh đó, 98,6% tổng số xã trên cả nước đã có đường ô-tô đến trụ sở UBND xã, trong đó hơn 97% số xã có đường ô-tô đi lại được quanh năm…

Kết quả tổng điều tra cũng cho thấy, trong năm năm 2006 – 2011, cơ cấu ngành nghề của hộ nông thôn có sự chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực: giảm số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Ngoài ra, kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển, thu nhập và tích lũy của hộ nông thôn tăng. Tại thời điểm ngày 1-7-2011, vốn tích lũy bình quân một hộ nông thôn đạt 17,4 triệu đồng, gấp 2,6 lần so với thời điểm ngày 1-7-2006. Nếu loại trừ yếu tố trượt giá thì vốn tích lũy bình quân một hộ nông thôn năm 2011 tăng khoảng 41% so với năm 2006.

Theo Nhandan