Thứ bảy,  10/04/2021

Nâng cao hiệu quả kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản

Ngày 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học "Tổ chức kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản" nằm trong khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Hội Kế toán Công chứng Australia và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.Cần nâng cao hiệu quả kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản (Ảnh: Đặng Hiếu)Theo đánh giá tại hội thảo, thời gian qua công tác kiểm toán hoạt động quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản mới dừng lại ở mức độ lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị; hoạt động kiểm toán chủ yếu chú trọng vào kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà chưa có điều kiện tổ chức thành những cuộc kiểm toán chuyên đề nhằm đi sâu kiểm tra, phân tích đánh giá tình hình kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh...

Ngày 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học “Tổ chức kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản” nằm trong khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Hội Kế toán Công chứng Australia và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Cần nâng cao hiệu quả kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và
kinh doanh khoáng sản (Ảnh: Đặng Hiếu)

Theo đánh giá tại hội thảo, thời gian qua công tác kiểm toán hoạt động quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản mới dừng lại ở mức độ lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị; hoạt động kiểm toán chủ yếu chú trọng vào kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà chưa có điều kiện tổ chức thành những cuộc kiểm toán chuyên đề nhằm đi sâu kiểm tra, phân tích đánh giá tình hình kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

Vì vậy, hội thảo lần này nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản của KTNN, trên cơ sở đó giúp Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng Nhân dân các cấp nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý tốt việc khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Mặt khác, đưa ra những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, những giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của Chính phủ về quản lý trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản của Việt Nam.

Kết quả của sẽ là căn cứ quan trọng để ứng dụng vào hoạt động kiểm toán đối với hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản của Kiểm toán Nhà nước, từ đó góp phần hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả cho Chính phủ điều hành quản lý và Quốc hội, HĐND các cấp giám sát việc khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản cũng như đưa ra các kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, những giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của Chính phủ về quản lý trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

Theo Dangcongsan.vn