Thứ bảy,  10/04/2021

Văn Quan tổng kết sản xuất đông xuân 2011-2012

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào sản xuất vụ đông xuân năm 2011-2012.

LSO-Ngày 15/11/2012, huyện Văn Quan tổ chức tổng kết sản xuất đông xuân 2011-2012 và triển khai kế hoạch năm 2012-2013.
Vụ sản xuất đông xuân 2011-2012 tiếp tục thu được kết quả khá, các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục được chuyển đổi và ứng dụng khá rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể: tổng diện tích gieo trồng là 4.391,7 ha, đạt 100,6% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt là 14.281,7 tấn đạt 101% kế hoạch (trong đó, lúa đạt 7.431,6 tấn; ngô đạt 6.850,1 tấn). Tổng đàn gia súc năm 2012 nhìn chung giảm so với kế hoạch và cùng kỳ. Tính đến 1/10/2012, toàn huyện có 15.193 con trâu, 4.334 con bò, 32.005 con lợn, 337.260 con gia cầm. Đầu năm ở một số xã đã xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò, dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn, và sau đó đã được khoanh vùng, dập dịch. Về lâm nghiệp, tổng diện tích trồng rừng đạt 835,85 ha, đạt 104,5% kế hoạch (trong đó, trồng cây phân tán được 296 ha, dân tự trồng cây các loại được 192,3 ha). Thực hiện ra quân đầu xuân, nạo vét kênh mương làm thủy lợi, đã huy động được 17.005 ngày công, 120,8 triệu đồng do nhân dân đóng góp, tổng xi măng cung ứng làm thủy lợi là 155 tấn. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được quan tâm; vật tư phân bón, trạm vật tư nông nghiệp huyện đã cung ứng được 2.183 tấn phân bón các loại;… Hội nghị cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong vụ sản xuất đông xuân 2011-2012 như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ còn chậm, thực hiện chưa đồng đều giữa các vùng trong huyện; việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất còn chậm, các loại hình chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch chưa phát triển;…
Hội nghị thảo luận, thống nhất đưa ra thực hiện một số chỉ tiêu cho vụ sản xuất đông xuân 2012-2013, cụ thể: tổng diện tích gieo trồng là 4.361 ha (trong đó, cây lương thực là 2.830 ha, cây thực phẩm là 765 ha,…), tổng diện tích lúa xuân là 1.470 ha, năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng là 7.350 tấn. Ngô xuân diện tích đạt 1.360 ha, năng suất 50 tạ/ha, sản lượng 6.799,7 tấn,… Tổng đàn trâu đạt 15.345 con, bò đạt 4.465 con, lợn đạt 34.000 con, gia cầm đạt 350.000 con; trồng rừng đạt 800 ha (trong đó, trồng cây phân tán đạt 500 ha, trồng rừng hỗ trợ sản xuất đạt 300 ha).
Nhân dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào sản xuất vụ đông xuân năm 2011-2012.

Đỗ Hoạt