Thứ tư,  07/12/2022

Từ ngày 1/1/2013 : Yêu cầu dừng thu ở các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách

Tại văn bản số 2250/TTg-KTN ban hành ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xóa bỏ, dừng thu đối với các trạm thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách nhà nước, các trạm thu phí sử dụng đường bộ trả nợ vay từ ngày 1/1/2013.Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý đối với các trạm thu phí khác (trừ các trạm thu phí hoàn vốn các dự án BOT) trong tháng 1/2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.Về việc xử lý lao động, trang thiết bị, tài sản và vé tồn của các trạm thu phí xóa, dừng thu, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Đối với các trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý, sắp xếp các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý...

Tại văn bản số 2250/TTg-KTN ban hành ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xóa bỏ, dừng thu đối với các trạm thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách nhà nước, các trạm thu phí sử dụng đường bộ trả nợ vay từ ngày 1/1/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý đối với các trạm thu phí khác (trừ các trạm thu phí hoàn vốn các dự án BOT) trong tháng 1/2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Về việc xử lý lao động, trang thiết bị, tài sản và vé tồn của các trạm thu phí xóa, dừng thu, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đối với các trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý, sắp xếp các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc nêu trên.
Được biết, trên hệ thống quốc lộ và đường cao tốc hiện nay có khoảng 57 trạm thu phí.
Theo CPV