Thứ ba,  06/06/2023

Chín nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Để thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan T.Ư, UBND tỉnh, thành phố trực...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị – xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

Để thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan T.Ư, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chín nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Một là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; hai là, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; ba là, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bốn là, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; năm là, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; sáu là, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảy là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa; tám là, bảo đảm quốc phòng – an ninh và ổn định chính trị, xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chín là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết này của từng bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12-2013.

Theo Nhandan